APIA/Cereri pentru plăţile naţionale direct

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? c?, începând din data de 29 aprilie 2009, cresc?torii de animale pot depune cereri pentru pl??ile na?ionale directe complementare (CNDP) în sectorul zootehnie.
Pentru a veni în sprijinul produc?torilor, APIA a pus la dispozi?ia acestora cereri pretip?rite care cuprind ?i efectivul de animale înregistrat în Registrul Na?ional al Exploata?iilor. Pentru a completa aceste cereri, fermierul trebuie s? se prezinte la centrele jude?ene ?i locale ale APIA cu o copie a actului de identitate, a dovezii contului bancar, precum ?i a documentelor care atest? provenien?a animalelor.
Sprijinul financiar se acord? sub forma primei pe exploata?ie, pentru specia bovin?, respectiv primei pe cap de animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, cresc?torii de animale trebuie s? depun? o cerere la centrele locale sau jude?ene ale APIA, pân? la 31 mai 2009, inclusiv. De asemenea, posibilii beneficiari trebuie s? îndeplineasc? o serie de condi?ii de eligibilitate.
Astfel, prima pe explota?ie se acord?, în func?ie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul na?ional al exploata?iilor la data de 31 ianuarie 2008, produc?torilor agricoli care îndeplinesc urm?toarele condi?ii:
a) exploata?ia este de cel pu?in trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2008;
b) vârsta bovinelor este de cel pu?in ?ase luni la data de 31 ianuarie 2008;
c) exploata?ia este înregistrat? în Registrul Na?ional al Exploata?iilor la data solicit?rii primei;
d) solicitantul nu are datorii restante la bugetul de stat ?i la bugetul local.
Trebuie men?ionat c?, pentru anul 2009, prima pe exploata?ia de bovine se acord? ?i produc?torilor agricoli pentru exploata?iile nou înfiin?ate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009, care îndeplinesc, cumulativ, urm?toarele condi?ii:
a) exploata?ia este de cel pu?in trei capete de bovine la data de 31 ianuarie 2009;
b) vârsta bovinelor este de cel pu?in ?ase luni la data de 31 ianuarie 2009;
c) exploata?ia este înregistrat? în Registrul Na?ional al Exploata?iilor la data solicit?rii primei;
d) solicitantul nu are datorii restante la bugetul de stat ?i la bugetul local.
În ceea ce prive?te prima pe cap de animal pentru specia ovine/caprine, sprijinul financiar se acord? produc?torilor agricoli care de?in, la data de 31 martie 2009, un efectiv de cel pu?in 50 de capete ovine femele, respectiv 25 de capete caprine femele, cu vârsta minim? de un an. Acest efectiv trebuie men?inut obligatoriu în exploata?ie în perioada 1 iunie – 31 august 2009, în vederea efectu?rii controlului la fa?a locului.
Preciz?m c? valoarea sprijinului financiar, atât pentru specia bovin?, cât ?i pentru specia ovine/caprine, va fi stabilit? prin Hot?râre de Guvern, în func?ie de num?rul animalelor eligibile rezultat în urma controalelor.

29.04.2009. 11:41


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password