APIA/Cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? c?, în mai pu?in de o lun? de la demararea campaniei de depunere a cererilor de plat? pentru schemele de sprijin pe suprafa??, la centrele jude?ene APIA au fost depuse 383.865 cereri.
Astfel, raportând la num?rul de fermieri existen?i la nivelul fiec?rui jude?, cele mai mari procente de depunere a cererilor s-au înregistrat în jude?ele Ilfov (52,64 la sut?), Vâlcea (45,93 la sut?) ?i C?l?ra?i (42,91 la sut?). Preciz?m c?, în perioada 2 – 30 martie 2009 la nivel na?ional, s-a înregistrat o medie de 33,97 la sut?.
În ceea ce prive?te num?rul de cereri depuse, cele mai multe au fost înregistrate în jude?ele Suceava (18.168 cereri), Olt (16.376 cereri) ?i Dolj (16.618 cereri).
Reamintim c? perioada de desf??urare a campaniei SAPS 2009 este 2 martie-15 mai 2009, pentru cererile depuse în intervalul 15 mai – 9 iunie a.c. fiind percepute penalit??i de 1 la sut? pentru fiecare zi lucr?toare întârziere.
Beneficiarii m?surilor de sprijin pe suprafa?? pot fi persoanele fizice ?i/sau persoanele juridice care exploateaz? terenul agricol pentru care solicit? plata, în calitate de proprietari, arenda?i, concesionari, asocia?i, administratori în cadrul asocia?iilor în participa?iune etc. Dac? proprietarul a dat terenul în arend?, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafa?a în cauz? va fi acordat celui care lucreaz? terenul.
Preciz?m c? sunt eligibile la plat? exploata?iile cu suprafa?a de cel pu?in un hectar ?i formate din parcele agricole cu suprafa?a de cel pu?in 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbu?tilor fructiferi, suprafa?a minim? a parcelei trebuie s? fie de cel pu?in 0,1 hectare.
Schemele/m?surile de sprijin pe suprafa?? sunt finan?ate din Fondul European de Garantare Agricol? (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural? (FEADR) ?i din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, P?durilor ?i Dezvolt?rii Rurale (MAPDR).
Pentru campania 2009, România beneficiaz? de o aloca?ie financiar? de aproximativ un miliard de euro, ceea ce reprezint? circa 115,9 de euro pentru un hectar.

01.04.2009. 12:05


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password