APIA/ Bani pentru fermierilor care au depus cereri de sprijn pe suprafaţă SAPS 2009

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) pl?te?te, începând cu data de 16 octombrie 2009, un avans fermierilor care au depus cereri în cadrul schemei de sprijn pe suprafa?? SAPS 2009.
“Este pentru prima dat? când, în cursul unui an, fermierii primesc sprijinul pe suprafa?? pentru dou? campanii SAPS, atât 2008, cât ?i 2009. Doresc s? le mul?umesc tuturor colegilor din APIA pentru c?, datorit? efortului depus, am reu?it s? ne respect?m angajamentul de a începe pl??ile pentru campania SAPS 2009 din data de 16 octombrie. ?tiu c? nu a fost un obiectiv u?or de atins, în mai pu?in de ?apte luni APIA a pl?tit peste un miliard de euro celor 1,1 milioane de fermieri care au depus cereri în cadrul campaniei SAPS 2008”, a declarat Directorul General APIA Melinda Kerekes.
De acest avans beneficiaz? fermierii din regiunile în care, în urma controlului, nu s-au constatat discrepan?e fa?? de datele declarate în cereri ?i care îndeplinesc condi?iile impuse de regulamentele europene.
Conform regulamentelor europene, plata pe suprafa?? se poate acorda începând cu data de 1 decembrie, îns? pentru acest an, conform Regulamentului CE nr.691/2009, plata se poate efectua începând cu 16 octombrie.
Potrivit HG 1210/07.10.2009, avansul este de 209,98 lei/hectar, reprezentând 70% din suma aprobat? a se acorda beneficiarilor schemei de plat? unic? pe suprafa?? finan?at? din FEGA.
De asemenea, potrivit HG 1211/07.10.2009, publicat în MO 696/16.10.2009, pentru anul 2009, cuantumul pl??ilor directe unice pe suprafa?? este de 71,12 euro/hectar.
Pl??ile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Central? European? (BCE) pentru ziua anterioar? datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2009, BCE a stabilit un curs de 4,2180.
În cadrul campaniei SAPS 2009, au fost depuse 1.121.107 cereri. Pentru campania SAPS 2009, România beneficiaz? de o aloca?ie financiar? de 623,3 milioane de euro, fonduri FEGA, la care se adaug? fonduri de la bugetul na?ional ?i FEADR.
Beneficiarii m?surilor de sprijin pe suprafa?? sunt persoanele fizice ?i/sau persoanele juridice care exploateaz? terenul agricol pentru care solicit? plata, în calitate de proprietari, arenda?i, concesionari, asocia?i, administratori în cadrul asocia?iilor în participa?iune etc. Dac? proprietarul a dat terenul în arend?, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafa?a în cauz? va fi acordat celui care lucreaz? terenul.
Schemele/m?surile de sprijin pe suprafa?? sunt finan?ate din Fondul European de Garantare Agricol? (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural? (FEADR) ?i din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, P?durilor ?i Dezvolt?rii Rurale (MAPDR).

18.10.2009. 20:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password