APIA/Apel catre fermieri

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) revine cu apelul c?tre fermierii notifica?i pentru clarificarea datelor declarate în cererea de plat? s? se prezinte în cel mai scurt timp la centrele APIA de care apar?in, în caz contrar nefiind posibil? autorizarea ?i efectuarea pl??ilor pe suprafa??.
Pân? la data de 18 decembrie 2009, din cei 80.609 fermieri notifica?i doar 10.086 s-au prezentat la centrele locale APIA pentru clarificarea declara?iilor din cererea de plat?.
In judetul Gorj, au fost notificati 774 fermieri si s-au prezentat pana in prezent 644 fermieri.
Totodat?, APIA solicit? sprijinul autorit??ilor locale în vederea mobiliz?rii fermierilor pentru ca ace?tia s? se prezinte cât mai urgent la centrele APIA pentru corectarea erorilor identificate.
Potrivit legisla?iei europene ?i na?ionale, acordarea sprijinului pe suprafa?? este condi?ionat? de finalizarea tuturor tipurilor de controale impuse de regulamentele europene. În ceea ce prive?te controlul prin teledetec?ie, principalele erori constate au fost identificarea gre?it? a parcelor ?i/sau absen?a culturii men?ionate în cererea de plat?. La controlul prin teledetec?ie este important ca parcela s? fie amplasat? în blocul ?i exact în locul în care este în realitate în teren ?i s? fie cultivat? cu acea cultur? declarat? de fermier.
Prin urmare, dac? în urma controalelor prin teledetec?ie au fost relevate neconformit??i, fermierii sunt notifica?i s? prezinte documente care dovedesc dreptul de folosin?? ?i s? poat? face dovada c? utilizeaz? terenul pentru care a depus cererea, dup? caz: titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participa?iune, contractul de închiriere.
De asemenea, fermierul mai poate aduce acte care certific? tipul de cultur? de pe suprafa?a declarat?: poli?? de asigurare a culturii, procese verbale de înfiin?are a culturii, de la firmele de asigur?ri, în care se specific? blocul fizic, adeverin?? de la prim?rie c? a declarat în Registrul agricol cultura respectiv?, procesele verbale de recep?ie a culturilor, orice alte documente care pot atesta cultura declarat? (ex. fotografii).
De asemenea, în cazul în care mai mul?i fermieri au solicitat sprijinul financiar pentru aceea?i suprafa?? ?i în acelea?i bloc fizic, fermierii sunt exclu?i de la plat? pân? la solu?ionarea litigiului.
APIA asigur? to?i fermierii care au depus cereri de sprijin ?i care îndeplinesc condi?iile impuse de legisla?ia european? ?i na?ional? c? vor primi în perioada urm?toare sumele la care sunt îndrept??i?i, îns? plata se face cu atât mai repede cu cât dosarele sunt clarificate.

21.12.2009. 22:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password