APIA/31 august termenul limita pentru depunerea cererilor destinate agriculturii ecologice

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? c? termenul limit? pentru depunerea cererilor pentru ajutorul specific finan?at din Fondul European de Garantare Agricol? (FEGA) ?i destinat agriculturii ecologice este 31 august 2010.
Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbun?t??irea calit??ii produselor agricole în sectorul de agricultur? ecologic?, România beneficiaz? de fonduri europene de 3.098.000 euro.
Potrivit HG nr. 759/2010, ajutorul specific se acord? pentru exploata?iile din produc?ia vegetal? ?i animalier?, care sunt înregistrate în sistemul de agricultur? ecologic? ?i care se afl? în perioada de trecere de la agricultura conven?ional? la agricultura ecologic?, numit? conversie.
Cererile se depun la Centrul Jude?ean al APIA, respectiv al municipiului Bucure?ti, pe raza teritorial? unde se afl? exploata?ia ?i trebuie s? fie înso?ite de documentele prev?zute de HG nr. 759/2010. Produc?torii agricoli pot depune o singur? cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploata?ie din produc?ia vegetal?, fie numai pentru una din speciile din produc?ia animalier? sau numai pentru o exploata?ie din apicultur?.
Beneficiarii ajutorului specific sunt produc?torii agricoli, persoane juridice ?i/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonan?ei de Urgen?? a Guvernului nr. 44/2008. Persoanele fizice neautorizate potrivit OUG nr. 44/2008 pot depune cererea cu obliga?ia s? se autorizeze ?i s? depun? copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comer?ului pân? la data de 15 octombrie 2010.

Pentru a beneficia de ajutorul specific, produc?torii agricoli trebuie s? fie înregistra?i, în fiecare an pentru care solicit? ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii Rurale (MADR), ca produc?tori în agricultura ecologic? ?i s? încheie un contract cu un organism de inspec?ie ?i certificare, organism aprobat de MADR.
Totodat?, solicitan?ii trebuie s? de?in? un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis produc?torului de organismul de inspec?ie ?i certificare cu care a încheiat contractul ?i s? nu aib? datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. În plus, în cazul beneficiarilor din produc?ia vegetal?, suprafa?a agricol? în folosin?? trebuie s? fie de cel pu?in 0,30 ha.
Produc?torii agricoli care beneficiaz? de ajutorul specific trebuie s? men?in? exploata?iile în sistemul de agricultur? ecologic? pe o durat? de cinci ani.
Plafoanele alocate anual pentru produc?ia vegetal? în conversie ?i produc?ia animalier? în conversie sunt prev?zute în anexa HG nr. 759/2010.

10.08.2010. 23:11


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password