APIA/14 cereri pentru motorina

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) anun?? c? beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil pentru motorina cu acciz? redus? trebuie s? depun?, la Centrele Jude?ene APIA, cererea trimestrial?, pân? la data de 31 iulie 2010.
Cererea se depune pân? la finele lunii urm?toare trimestrului pentru care se solicit? rambursarea ?i este înso?it? de o situa?ie centralizatoare privind cantit??ile de motorin? achizi?ionate în trimestrul respectiv, precum ?i documentele prev?zute de Ordinul 126/2010 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
Astfel, al?turi de situa?ia centralizatoare, cererea trimestrial? trebuie s? fie înso?it? de copii ale facturilor de cump?rare a motorinei, cu precizarea c?, pentru acest an, facturile de achizi?ionare a motorinei trebuie s? fie emise începând cu data de 27 mai 2010. Totodat?, beneficiarii trebuie s? depun? dovada c? de?in cont la Trezorerie.
În plus, beneficiarii din sectorul îmbun?t??iri funciare trebuie s? prezinte situa?ia cantit??ilor de ap? pentru iriga?ii, copii ale facturilor de ap? din care s? reias? volumul consumat, situa?ia suprafe?elor irigate, pe structuri de culturi, aferent? trimestrului pentru care se solicit? ajutorul de stat, precum ?i copie de pe contractul de iriga?ii/furnizare a apei.
Informa?ii suplimentare privind documentele care înso?esc cererea trimestrial? se g?sesc în Ghidul Fermierului, postat pe pagina web APIA, respectiv www.apia.org.ro .
Preciz?m c? pân? la termenul limit? de 28 iunie 2010 au fost depuse 9.459 cereri de acord prealabil.
In judetul Gorj au fost depuse 14 cereri de acord prealabil.

15.07.2010. 12:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password