Apel Solemn al Detaşamentului de Jandarmi Români

Un Deta?ament de Jandarmi Români, alc?tuit din 66 de jandarmi va fi dislocat în Afganistan. unde vaparticipa la misiunea de instruire NATO Training Mission-Afganistan (NTMA), o premier? pentru Jandarmeria Român?.
Jandarmii români au r?spuns, joi, apelului solemn de participare la misiunea NTMA, urmând ca militarii s? se deplaseze în teatrul de opera?iuni duminic?, cu o aeronav?, a spus ?eful Direc?iei Generale Management Opera?ional din cadrul Ministerului Administra?iei ?i Internelor (MAI), Adrian Romanic?.
CSAT a aprobat, în 22 martie, participarea României cu 66 de jandarmi (23 de ofi?eri ?i 43 de subofi?eri) la NTMA. Misiunea se înscrie în responsabilit??ile ce revin României ca urmare a ader?rii la NATO ?i prevede instruirea poli?i?tilor ?i viitorilor poli?i?ti afgani.
Aceasta este prima misiune desf??urat? de Jandarmeria Român? sub egida NATO. Pân? în prezent, jandarmii au participat la misiuni sub egida ONU în Kosovo ?i sub egida UE în Kosovo ?i Georgia.
Durata misiunii este de ?ase luni, dup? care jandarmii vor fi înlocui?i de un alt contingent.
Jandarmii vor fi împ?r?i?i în trei centre de preg?tire a Poli?iei din sudul Afganistanului, respectiv Spin Boldak, Wardak ?i Costall. Dou? dintre acestea sunt sub comand? american?, iar unul sub comand? francez?.
Militarii selec?iona?i pentru a face parte din deta?ament provin din toate unit??ile Jandarmeriei Române ?i, anterior selec?ion?rii, au trecut teste privind cuno?tin?e de specialitate, verific?ri medicale ?i probe de limb? str?in? (engleza). De asemenea, un aspect important în alegerea lor l-a constituit experien?a acumulat? în domeniul ordinii publice.
Jandarmii îi vor preg?ti pe poli?i?tii afgani în ceea ce prive?te modul de ac?iune pentru aplanarea conflictelor, procedee folosite în timpul misiunilor de ordine public? ?i îi vor înv??a s? foloseasc? armamentul din dotare.
Anterior deplas?rii în Afganistan, jandarmii s-au antrenat în Baza de Preg?tire a Jandarmeriei Române ?i au participat la stagii organizate în Centrul de Perfec?ionare de la Ochiuri, în jude?ul Dâmvobi?a.
Secretarul de stat în MAI, ?ef al Departamentului Ordine ?i Siguran?? Public?, Ioan Dasc?lu, a spus, joi, la ceremonia apelului solemn, c? misiunea încredin?at? jandarmilor români este una de importan?? major?, în contextul în care NATO încearc? s? ajute la “reconstruc?ia unei ??ri devastate de r?zboi”.

El le-a spus celor jandarmilor care vor pleca în Afganistan c? reprezint? elita Jandarmeriei Române ?i c? au ?ansa de a participa la o misiune nobil?, asigurându-i de sprijinul s?u.
Dasc?lu a subliniat, de asemenea, c? deta?amentul de jandarmi pleac? în Afganistan strict pentru misiunea de instruire a poli?i?tilor de acolo ?i c? nu vor participa la misiuni de ap?rare.

Au fost stabilite trei centre de preg?tire în care vor fi repartiza?i jandarmii – 23 instructori î?i vor desf??ura activitatea la Wardak, 13 la Costall ?i 29 instructori la Spin Boldak.

Informa?ii despre loca?iile centrelor
Centrul de Preg?tire de la Wardak este situat într-o zon? muntoas?, la 2 300 metri altitudine. Clima este continental-uscat?, cu diferen?e substan?iale de temperaturi între zi ?i noapte. Accesul se realizeaz? doar cu mijloace blindate sau pe calea aerului, cu elicopterele Coali?iei. Centrul, aflat în faz? avansat? de finalizare a lucr?rilor de construc?ie, este sub comand? francez? ?i va fi deservit de 88 de instructori interna?ionali (40 francezi, 23 români, 15 portughezi, 10 cehi);
Centrul este cel de la Costall este situat în partea de sud a ??rii, în apropiere de grani?a cu Pakistanul, la o altitudine de 200 m. Clima din zona Costall este continental-de?ertic?, umiditatea fiind foarte mic?. Temperaturile sunt foarte ridicate pe timp de zi, iar noaptea coboar? foarte mult. Consumul zilnic de ap? recomandat (?i asigurat, n.r.), pe timpul perioadelor de var? este de 8 litri / persoan?.
Centru de la Spin Boldak este situat la 5 km de centrul Costall, fiind considerat parte component? a acestei structuri. Comunica?ia între cele dou? centre se realizeaz? pe o ?osea asfaltat?, folosit? de c?tre for?ele Coali?iei pentru deplasarea trupelor de interven?ie. Centrul este situat în incinta unui vechi fort.

Riscuri suplimentare
Un factor de risc suplimentar este reprezentat de prezen?a scorpionilor ?i ?erpilor venino?i. Acest risc este de altfel prezent în majoritatea zonelor din Afganistan, astfel c? avem în vedere m?suri profilactice înainte de dislocarea contingentului.
În ceea ce prive?te facilit??ile medicale, toate centrele au condi?iile echivalente unui spital de nivel I (asigur? interven?ia de prim ajutor).

MISIUNI
Misiunea de baz? a jandarmilor va fi cea de a r?spunde cerin?elor de preg?tire ale poli?iei afgane, astfel încât în 2014 colegii no?tri s?-?i poat? executa atribu?iunile f?r? sprijinul comunit??ii interna?ionale. Implicarea jandarmeriei se va materializa în principal, în participarea la consolidarea a 3 piloni (din cei 4) ai Poli?iei Na?ionale Afgane, care sunt:
? Afghan Uniform Police – Poli?ia Afgan?;
? Afghan National Civil Order Police – Jandarmeria Afgan?;
? Afghan Border Police – Poli?ia de Frontier? Afgan?;

COMPARTIMENTUL INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE

29.04.2011. 10:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password