ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Asocia?ia Camera de Comer? ?i Industrie România-Japonia

În vederea derul?rii activit??ilor din cadrul proiectului „Monitorizarea speciilor Natura 2000 – carnivore mari, respectiv realizarea unui centru de vizitare al ariei naturale protejate ROSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest”, cu numar de inregistrare in SMIS-CSNR 43270 , finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu , Axa prioritar? 4 – ,, Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protec?ia naturii”. Domeniul major de interven?ie ,, Dezvoltarea infrastructurii ?i a planurilor de management pentru protejarea biodiversita?ii si re?elei Natura 2000”, în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public?, a contractelor de concesiune de lucr?ri publice ?i al contractelor de concesiune de servicii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, procurarea prin procedura de achizi?ie direct? pentru urm?toarele bunuri ?i servicii:
– Achizi?ie Mobilier Centru de Vizitare din aria naturala protejata Nordul Gorjului de Vest,
coduri CPV 39000000-2, 39120000-9, 30000000-9.

Documenta?ia ?i Fisele tehnice estimative aferente achizi?iilor se pot ridica de la sediul Administra?iei Ariei Naturale Protejate ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, Tîrgu Jiu, Str. Calea Bucuresti, nr. 71, tel. 0353414305, fax. 0353414306, E-mail: – office@rezervatiagorjului.ro, rezervatiagorjului@yahoo.ro, – persoan? de contact, Ec. Orleanu Gabriel Laurentiu.
Noiembrie 2015

27.11.2015. 06:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password