ANTREPRENORIATUL – OPȚIUNE DE CARIERĂ VIABILĂ PENTRU TINERII ROMÂNI CU IDEI DE AFACERI PRACTICE

Junior Achievement România a organizat la Târgu Jiu pe 12 ?i 13 noiembrie cel de-al patrulea eveniment Innovation Day, dedicat antreprenoriatului ?i carierei, implicând peste 230 de participan?i din jude?ele Bucure?ti, Gorj, Olt ?i Vâlcea (profesori, elevi de liceu, profesioni?ti din mediul de afaceri ?i antreprenori). Evenimentul educa?ional, parte a proiectului ”De la Firma de Exerci?iu la Firma Real?. Prin antreprenoriat aduci valoare ?i locuri de munc? în comunitatea ta”, le-a oferit participan?ilor prilejul de a identifica modele de antreprenoriat, solu?ii ?i poten?iale parteneriate cu companii pentru sus?inerea firmelor de exerci?iu ?i a programelor de practic? antreprenorial? din ?coal?.

Un studiu recent arat? c? 75% dintre tinerii români se gândesc s?-?i deschid? o afacere, îns? doar 0,5% ajung s? fac? asta. Stimularea gândirii antreprenoriale este o prioritate la nivel global, constituind un motor al bun?st?rii oamenilor ?i comunit??ilor. De aceea, este nevoie de un program de educa?ie antreprenorial? complet, a?a cum este cel dezvoltat de JA – Compania Junior – care s? le ofere tinerilor nu doar suportul teoretic, ci ?i posibilitatea unei experien?e practice prin care s? testeze ce au înv??at ?i s?-i motiveze s? aib? ini?iativ? ?i curaj, s? fie inovatori, s?-?i asume riscuri ?i s? accepte provocarea de a-?i lansa în viitor propria afacere chiar ?i cu resurse pu?ine.

De asemenea, în perioada 11-13 noiembrie, 401 elevi au participat la Atelierele antreprenoriale derulate în 7 licee din jude?ele Gorj ?i Vâlcea, pe parcursul c?rora au înv??at de la antreprenorii locali invita?i despre pa?ii pe care ar trebui s? îi parcurg? pentru lansarea ?i administrarea unei afaceri (de la faza de idee, plan de afacere pân? la promovare, vânzare ?i extindere), abilit??ile ?i competen?ele necesare unui antreprenor de succes, precum ?i despre provoc?ri ?i obstacole întâmpinate de antreprenori. Tinerii au generat apoi în cadrul atelierelor propriile idei de afaceri (firm? de transport, restaurant tradi?ional, agen?ie de turism, micro-ferm? de animale, curierat cu drone ?.a.), pornind de la probleme identificate în comunit??ile lor pentru care au primit feedback.

Evenimentul Innovation Day organizat la Târgu Jiu a inclus trei componente, cu activit??i dedicate deopotriv? profesorilor ?i elevilor:

– un training adresat cadrelor didactice din înv???mântul liceal, care s? îi ajute s? dobândeasc? cuno?tin?e ?i competen?e pentru a aplica metode learning by doing în educa?ia antreprenorial? la clas?.

– un târg de firme de exerci?iu, în cadrul c?ruia 24 de echipe de liceeni au f?cut schimb de idei ?i experien??, au realizat tranzac?ii, ?i-au prezentat în fa?a juriului produsele ?i serviciile (agen?ie de turism,
restaurant cu mânc?ruri tradi?ionale române?ti, cafenea, firm? de design interior ?i exterior, hotel pentru animale, organizare de activit??i sportive, servicii de gr?din?rit ?i peisagistic?, aplica?ie cu informa?ii utile pentru bicicli?ti ?.a.). Tinerii participan?i au primit feedback ?i consultan?? din partea unor oameni cu experien?? în domeniul antreprenoriatului, iar cele mai bune idei de afaceri au fost premiate cu finan??ri pentru transformarea firmelor de exerci?iu în companii pilot reale, în valoare total? de 12.000 lei.”Participând la Innovation Day am p?truns în lumea afacerilor ?i am fost implica?i în activit??i constructive, care ne-au ajutat s? c?p?t?m câteva din caracteristicile unui bun antreprenor. Am înv??at cum s? sc?p?m de emo?ii, s? lucr?m în echip?, s? fim creativi, reu?ind ca la final, dup? interac?iunea cu persoane cu experien??, s? ob?inem r?spunsuri la întreb?rile noastre ?i s? afl?m noi modalit??i de atragere a clien?ilor ?i promovare a produselor.”, ne-a m?rturisit unul dintre participan?ii la târgul de firme de exerci?iu.

– un concurs Innovation Camp care a îmbinat gândirea antreprenorial? cu orientarea profesional?, ?i le-a oferit ?ansa tinerilor s?-?i dezvolte abilit??ile de lucru în echip?, comunicare, prezentare în public ?i capacitatea de a g?si solu?ii de afaceri inovatoare prin care s? creeze job-uri noi, cu impact social pozitiv.

Participarea la proiectul ”De la Firma de Exerci?iu la Firma Real?. Prin antreprenoriat aduci valoare ?i locuri de munc? în comunitatea ta” îi sprijin? pe elevi în procesul de preg?tire pentru pia?a muncii, prin facilitarea dobândirii de competen?e necesare pentru a deveni independen?i financiar, fie adaptându-se la cerin?ele primului loc de munc?, fie înv??ând s? dezvolte firme care s? creeze locuri de munc? ?i s?
aduc? valoare ad?ugat? în comunit??ile din care provin.

18.11.2015. 10:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password