ANBCC/Ministerul Finanțelor Publice, “de-a v-ați ascunselea” cu legea transparenței decizionale

În a?teptarea unui r?spuns la solicitarea de reintroducere a termenelor semestriale pentru plata ?i declararea impozitelor pe salarii de c?tre ONG-uri, Asocia?ia Na?ional? a Birourilor de Consiliere (ANBCC) a constatat c? Ministerul Finan?elor Publice (MFP) a ignorat solicitarea de organizare a unei întâlniri publice pentru dezbaterea fiscalit??ii aplicabile ONG-urilor, transmi?ând Guvernului spre adoptare proiectul de modificare a Codului Fiscal dup? doar 12 zile de la publicarea proiectului de modificare a actului normativ.
Constatând c? în ?edin?a de miercuri, 31 august 2011, Guvernul a aprobat proiectul de ordonan?? pentru modificarea ?i completarea Codului Fiscal, ANBCC reclam? înc?lcarea, de c?tre MFP, a Legii Nr. 52/2003 privind transparen?a decizional? în administra?ia public?. Prin înaintarea spre avizare ?i aprobare a proiectului de act normativ, MFP încalc? obliga?ia legal? de a face public documentul cu cel pu?in 30 de zile înainte de continuarea procedurii de adoptare ?i ignor? solicitarea unei asocia?ii legal constituite de a organiza o întâlnire public? pentru dezbaterea proiectului de ordonan?? pentru modificarea Codului Fiscal.
Modalitatea prin care MFP a ales s? consulte publicul pe marginea proiectului de ordonan?? pentru modificarea ?i completarea Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal seam?n? mai degrab? cu un joc “de-a v-a?i ascunselea” în care privim printre degete textul legii ?i ne prefacem c? nu-l în?elegem, aplicând numai par?ial prevederile sale. Conform Legii Nr. 52/2003 privind transparen?a decizional?, MFP, avea obliga?ia minimal? de a publica un anun? privind elaborarea proiectului de act normativ. Aceasta a fost respectat?, în sensul în care, în data de 19 august, pe pagina web a Ministerului, a fost publicat, spre dezbatere, proiectul de ordonan?? pentru modificarea ?i completarea Codului Fiscal. Decizia de adoptare a proiectului de ordonan??, în ?edin?a de Guvern, organizat? la numai 12 zile de la data public?rii, reprezint?, îns?, un caz de înc?lcare flagrant? a Legii Nr. 52/2003 care stabile?te c? ”Anun?ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cuno?tin?a publicului […] cu cel pu?in 30 de zile înainte de supunerea spre analiz?, avizare ?i adoptare”.
În scrisoarea înaintat? Guvernului miercuri, 24 august 2011, ANBCC a cerut, în scris, organizarea unei dezbateri publice pe problema fiscalit??ii aplicabile entit??ilor f?r? scop patrimonial. ANBCC a transmis solicitarea în termen de 5 zile de la data public?rii proiectului de act normativ, termen în care, conform Legii Nr. 52/2003, factorii interesa?i pot face recomand?ri ?i pot cere organizarea unei întâlniri în care s? se dezbat? public proiectul de act normativ. Cererea ANBCC nu a primit niciun r?spuns. Astfel, în ciuda obliga?iei legale ca MFP s? organizeze o întâlnire public? la cererea unei asocia?ii legal constituite, o atare dezbatere nu a avut loc, Ministerul înc?lcând ?i pe acest palier Legea Nr. 52/2003.
Decizia MFP de a înc?lca obliga?iile legale privind transparen?a decizional? în contextul elabor?rii unui act normativ menit a modifica ?i completa cadrul legal al fiscalit??ii din România este, f?r? îndoial?, reprobabil?. Date fiind nivelul ?i amploarea subiectului supus dezbaterii publice, respectarea întocmai a prevederilor Legii Nr. 52/2003 se impune cu necesitate. În aceste condi?ii, ANBCC va înainta o plângere prealabil?, în baza Legii Nr. 554/2005, legea contenciosului administrativ.

05.09.2011. 10:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password