ANAF: În atenţia contribuabililor – persoane fizice

Potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoane fizice au obliga?ia s? completeze ?i s? depun? formularul 200 – “Declara?ie privind veniturile realizate din România”, pân? la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013.

Declara?ia se completeaz? ?i se depune de c?tre persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o form? de asociere, venituri în bani ?i/sau în natur? din România, provenind din:

1. Activit??i independente:
– venituri comerciale
– venituri din profesii libere
– venituri din drepturi de proprietate intelectual?
2. Cedarea folosin?ei bunurilor;
3. Activit??i agricole pentru care venitul net se stabile?te în sistem real:
– contribuabilii care au realizat venituri din activit??i agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 ?i pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declar? distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 ?i 1 februarie 2013.
– venituri din activit??ile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, ?i care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea planta?iilor viticole, pomicole, arbu?tilor fructiferi ?i altele asemenea;
c) cre?terea ?i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal?, în stare natural?.
4. Silvicultur? ?i piscicultur?;
5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât p?r?ile sociale ?i valorile mobiliare în cazul societ??ilor închise;
6. Opera?iuni de vânzare-cump?rare de valut? la termen, pe baz? de contract, precum ?i orice alte opera?iuni de acest gen.

Nu au obliga?ia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat urm?toarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe baz? de norme de venit, cu excep?ia contribuabililor care au depus declara?ii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie ?i pentru care nu s-au stabilit pl??i anticipate, conform legii;
b) venituri din activit??i independente, a c?ror impunere este final? potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosin?ei bunurilor sub form? de arend?, a c?ror impunere este final? potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;
d) venituri din cedarea folosin?ei bunurilor prev?zute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a c?ror impunere este final?, cu excep?ia contribuabililor care au depus declara?ii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie ?i pentru care nu s-au stabilit pl??i anticipate, conform legii;
e) venituri sub form? de salarii ?i venituri asimilate salariilor, pentru care informa?iile sunt cuprinse în declara?ia privind calcularea ?i re?inerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declara?ii lunare, depuse de contribuabilii prev?zu?i la art. 60 din Codul fiscal;
f) venituri din investi?ii, cu excep?ia celor prev?zute la pct.5 ?i 6, precum ?i venituri din premii ?i din jocuri de noroc, a c?ror impunere este final?;
g) venituri din pensii;
h) veniturile din activit??i agricole a c?ror impunere este final?, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;
i) venituri din transferul propriet??ilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist? obliga?ia depunerii declara?iei, vor completa în mod corespunz?tor num?rul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse ?i categorii de venit, în formularul – „Anex? nr… la Declara?ia privind veniturile realizate din România”, care se ata?eaz? la declara?ia privind veniturile realizate.

Formularul se completeaz? de c?tre contribuabili sau de c?tre împuternici?ii acestora, potrivit legii.

Formularul se depune, împreun? cu anexele completate, dac? este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po?tal, prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire precum ?i on-line, în situa?ia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Formularul 200 se poate ob?ine de la sediul unit??ilor fiscale sau poate fi desc?rcat de pe site-ul ANAF : www.anaf.ro, sec?iunea: asisten?? contribuabili, rubrica: toate formularele cu explica?ii, ?i poate fi descarcat accesând urmatorul link:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare#200

Organul fiscal competent pentru depunerea formularului 200 este:
a) organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? contribuabilul are adresa unde î?i are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuie?te efectiv, în cazul în care aceasta este diferit? de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? se afl? domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, dup? caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru urm?toarele categorii de venituri:
– venituri din drepturi de proprietate intelectual?;
– venituri din cedarea folosin?ei bunurilor din derularea unui num?r mai mare de 5 contracte de închiriere la sfâr?itul anului fiscal;
– venituri din investi?ii reprezentând câ?tiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât p?r?ile sociale ?i valorile mobiliare în cazul societ??ilor închise;
– venituri din investi?ii reprezentând câ?tiguri/pierderi din opera?iuni de vânzare-cump?rare de valut? la termen, pe baz? de contract, precum ?i din orice alte opera?iuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzac?ionate pe pie?e autorizate ?i supravegheate de Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a c?rui raz? teritorial? se afl? sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, f?r? domiciliu fiscal în România care realizeaz? venituri, altele decât cele prev?zute la lit. b).

ATEN?IE !
Depunerea formularului 200 – “Declara?ie privind veniturile realizate din România”, dup? data de 26 mai 2014, se sanc?ioneaz? cu amend? cuprins? între 50 ?i 500 lei.

Informa?ii detaliate se pot ob?ine la:
– birourile/compartimentele servicii pentru contribuabili din cadrul unit??ilor fiscale teritoriale
– telefonic, la Biroul central de asisten?? telefonic? a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60
– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.

13.05.2014. 10:34


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password