Ambasadorul SUA: Guvernul român a folosit companiile de stat pe post de “puşculiţe”

Ambasadorul SUA în România, Mark H. Gitenstein, a criticat joi sistemul energetic românesc, spunând c? Guvernul român a folosit unele companii de stat precum Hidroelectrica sau Romgaz pe post de “pu?culi?e” pentru a rezolva problemele privind fluxul de numerar.
“Alte exemple de abuzuri includ cel pu?in dou? cazuri recente în care guvernul a folosit aceste companii de stat pe post de «pu?culi?e» pentru a rezolva pe termen scurt problemele de flux de numerar. De exemplu, anul trecut, companiei Romgaz i s-a cerut s? fac? o «dona?ie» de 100 milioane euro guvernului pentru acoperirea unor urgen?e bugetare, iar reprezentan?ii guvernului din consiliul de administra?ie al companiei au fost mandata?i s? aprobe «cererea»”, a declarat ambasadorul Mark Gitenstein într-o alocu?iune pe tema consolid?rii pie?ei de capital ?i reformei pie?ei de energie, rostit? cu ocazia deschiderii ?edin?ei de tranzac?ionare la Bursa de Valori Bucure?ti.

Mark H. Gitenstein a men?ionat c? a discutat cu oficialit??i atât din cadrul Romgaz, cât ?i din cadrul Guvernului, atât dona?ia Romgaz, cît ?i proiectul înfiin??rii celor dou? companii energetice. “Nu sunt sigur c? au fost integral de acord cu mine, dar politicile sunt în evolu?ie ?i mai important decât acest mesaj este ceea ce exper?ii în energie spun ?i ceea românii în?i?i spun”, a spus ambasadorul. .

Totodat?, Gitenstein a spus c?, potrivit relat?rilor presei, cel pu?in zece ani, peste 50% din produc?ia energetic? a companiei Hidroelectrica a fost îndreptat? spre contracte preferen?iale de energie la pre?uri considerabil mai mici decât costurile de produc?ie. “Acest lucru a determinat pierderi semnificative de profit ?i insuficiente investi?ii în companie, for?ând guvernul s? redirec?ioneze fondurile publice reduse pentru a sus?ine compania”, a afirmat Mark H. Gitenstein. .

Acesta a ad?ugat c? s-au f?cut afirma?ii similare ?i despre complexurile energetice. .

În opinia ambasadorului SUA, Fondul Proprietatea ?i prezen?a sa în consiliile de administra?ie ale acestor companii de stat au un rol chiar mai important.

“Reprezentan?ii Fondului Proprietatea din consiliu trag la r?spundere aceste companii în cazul unor decizii gre?ite ?i se asigur? guvernul ac?ioneaz? în mod responsabil. De pild?, Fondul Proprietatea a contestat a?a-numita «dona?ie» f?cut? de c?tre Romgaz guvernului. Fondul Proprietatea a contestat ?i ideea gre?it? de creare a «campionilor energetici». Va lupta împotriva nepotismului din companiile de stat ?i va insista asupra ideii c? ele trebuie administrate ca ni?te companii reale, spre beneficiul tuturor ac?ionarilor, nu doar al birocra?ilor guvernamentali. Sunt hot?râ?i s? pun? în valoare cu adev?rat aceste active strategice”, a subliniat oficialul.

Gitenstein spune c? dac? guvernul ar vinde pe pia?? cote mai mari din aceste active, a?a cum face Polonia, Fondul Proprietatea ar avea ?i mai mul?i alia?i în aceast? lupt? ?i, foarte probabil, respectivele ac?iuni ar ajunge în mâinile românilor obi?nui?i. Iar în acest caz, românii obi?nui?i ar de?ine aceste companii ?i ar beneficia de pe urma cre?terii de valoare pe m?sur? ce aceste active ating adev?ratul lor poten?ial de pia??, consider? Gitenstein.

“A?a cum am spus la început, adev?rata provocare pentru România este asigurarea unor institu?ii independente, care se pot sus?ine singure ?i care ap?r? transparen?a ?i statul de drept, valori esen?iale pentru existen?a pie?ei libere, a democra?iei ?i, în fond, a autonomiei personale ?i a prosperit??ii”, a afirmat Gitenstein.

Potrivit acestuia, existen?a unei pie?e de capital s?n?toase ?i reprezentarea ac?ionarilor români în consiliile de administra?ie ale acestor companii constituie cea mai bun? garan?ie c? ele vor ac?iona ca ni?te companii moderne.

“Sunt foarte impresionat de eforturile de reformare a statului f?cute din anul 2000 ?i pân? acum, în special în ultimul an, care s-au f?cut pl?tind un semnificativ pre? politic. Îns? reforma legisla?iei salariz?rii ?i a pensiilor, a Codului Muncii ?i a legisla?iei anti-corup?ie, recrutarea unor poli?i?ti ?i procurori bine preg?ti?i ?i începerea reform?rii sistemului judiciar nu sunt de ajuns. Aceste m?suri au fost dificile ?i este bine c? au fost luate. Trebuie s? fi?i mândri de aceste realiz?ri”, afirm? Gitenstein.(money.ro)

31.03.2011. 14:23


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password