Ajutor de stat pentru investiţiile mari

Guvernul a adoptat, în ?edin?a din 10 decembrie, o hot?râre privind instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvolt?rii economice durabile.

Sprijinul se acord? pentru întreprinderile care realizeaz? investi?ii care dep??esc echivalentul în lei a 30 de milioane euro ?i creeaz? cel pu?in 300 de locuri de munc?.

Ajutorul de stat se acord? întreprinderilor pentru realizarea unei investi?ii ini?iale.

Schema de ajutor nu se aplic? întreprinderilor care sunt considerate „firme în dificultate” sau sunt firme împotriva c?rora a fost emis? decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dac? aceast? decizie de recuperare nu a fost deja executat?.

Pentru investi?iile ale c?ror costuri eligibile sunt mai mici de 50 de milioane de euro, intensitatea brut? a ajutorului de stat nu poate dep??i 50% din sumele aferente investi?iei ini?iale sau din costurile salariale pe o perioad? de 2 ani cu personalul nou angajat.

Valoarea maxim? a ajutorului de stat acordat este de 22,5 milioane euro în regiunea Bucure?ti-Ilfov ?i de 28,125 milioane euro în celelalte regiuni.

Finan?area va fi asigurat? prin bugetul Ministerului Economiei ?i Finan?elor, care va administra schema.

Pentru proiectele mari de investi?ii, ale c?ror costuri eligibile dep??esc echivalentul în lei a 50 de milioane euro, intensitatea brut? a ajutorului de stat se calculeaz? ajustându-se plafonul regional, în func?ie de valoarea costurilor eligibile, dup? cum urmeaz?:

Ø Pentru costurile eligibile cu valoarea în lei sub echivalentul a 50 de milioane euro, se aplic? plafonul regional;

Ø Pentru tran?e din costurile eligibile cu valoare cuprins? între echivalentul în lei a 50 de milioane euro ?i echivalentul în lei a 100 milioane euro, se aplic? 50% din plafonul regional;

Ø Pentru tran?e din costurile eligibile a c?ror valoare dep??e?te echivalentul în lei a 100 milioane euro se aplic? 34% din plafonul regional.

Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2009-2013, cu un buget total în valoare de 1 miliarde euro.

Schema de ajutor este exceptat? de la obliga?ia notific?rii c?tre Comisia European?, conform criteriilor prev?zute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu pia?a comun? în aplicarea articolelor 87 ?i 88 din tratat publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214/2008.

Comisia European? va fi informat? în termen de 20 de zile lucr?toare de la aprobarea schemei, în vederea public?rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui rezumat referitor la aceast? schem?.

17.12.2008. 05:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password