AJOFM / Subvenţii pentru 407 locuri de muncă

Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? (AJOFM) Gorj, din bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, în perioada 01.01-30.09.2008, a subven?ionat 407 locuri de munc? pentru încadrarea în munc? a ?omerilor în vârst? de peste 45 de ani ?i între?in?tori unici de familie.

Se are în vedere prin Legea nr 76/2002, promovarea includerii sociale a categoriilor de persoane greu încadrabile pe pia?a muncii ( tineri, ?omeri cu vârsta de peste 45 de ani sau unici între?in?tori de familie ?omeri care mai au 3 ani pân? la pensie ) prin m?suri de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în munc? a persoanelor apar?inând acestor categorii, constând în subven?ionarea locurilor de munc? ale acestora.

Angajatorii care încadrez? în munc? pe perioad? nedeterminat? ?omeri în vârst? de peste 45 de ani sau ?omeri care sunt p?rin?i unici sus?in?tori ai familiilor monoparentale sunt scuti?i, pe o perioad? de 12 luni, de plata contribu?iei datorate la bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, aferent? persoanelor încadrate din aceste categorii.

Angajatorii, primesc lunar, pe aceast? perioad?, pentru fiecare persoan? angajat? din aceste categorii, o sum? egal? cu valoarea indicatorului social de referin?? în vigoare, cu obliga?ia men?inerii raporturilor de munc? sau de serviciu cel pu?in 2 ani. Modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur?rilor pentru ?omaj ?i stimularea ocup?rii for?ei de munc? s-a f?cut începând cu data de 14 octombrie 2008 prin OUG nr. 126/08.10.2008 de modificare ?i completare a Legii nr. 76/2002.

Nu beneficiaza de facilit??ile prevazute mai sus, angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de munc? sau de serviciu cu persoanele angajate din aceste grupuri.

24.10.2008. 09:25


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password