Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj vă informează:

25 iulie 2014 inclusiv este ultima zi pentru depunerea:

Formularului 097
”Notificare privind aplicarea/încetarea aplic?rii sistemului TVA la încasare. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, care notific? organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplic?rii acestui sistem, în condi?iile prev?zute de art. 134^2 ?i de art. 156^3 alin. (11) ?i (12) din Codul fiscal. Reglementare: OPANAF nr. 3884/2013;

Formularului 100
“Declara?ie privind obliga?iile de plat? la bugetul de stat” cu termen lunar/trimestrial, pentru obliga?iile bugetului de stat aferente lunii iunie/trimestrului II 2014 . Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Formularului 104
”Declara?ie privind distribuirea între asocia?i a veniturilor ?i cheltuielilor”, cu termen trimestrial. Se completeaz? pentru trimestrul II 2014, de c?tre: persoanele juridice str?ine ?i persoanele fizice nerezidente care desf??oar? activitate în România într-o asociere cu sau f?r? personalitate juridic?; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât ?i în str?in?tate din asocieri f?r? personalitate juridic?. Reglementare: OPANAF nr. 1950/2012 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ;

Formularului 112
“Declara?ie privind obliga?iile de plat? a contribu?iilor sociale, a impozitului pe venit ?i eviden?a nominal? a persoanelor asigurate”, cu termen lunar/trimestrial, pentru declararea obliga?iilor aferente lunii iunie/trimestrului II 2014 . Reglementare: OPANAF nr. 1045/2012 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Formularului 208
”Declara?ie informativ? privind impozitul pe veniturile din transferul propriet??ilor imobiliare din patrimoniul personal”. Se depune de c?tre notarii publici pentru semestrul I 2014; Reglementare: art.77^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF 892/2012;

Formularului 224
“Declara?ie privind veniturile sub form? de salarii din str?in?tate ob?inute de c?tre persoanele fizice care desf??oar? activitate în România ?i de c?tre persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice ?i posturilor consulare acreditate în România” pentru luna iunie 2014. Reglementare: art. 60, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF nr. 52/2012, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Formularului 300
“Decontul de tax? pe valoarea ad?ugat? “ cu termen lunar/trimestrial, pentru declararea TVA aferent? lunii iunie/trimestrului II 2014. Reglementare art. 156^2 alin. (1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF nr.1.790/2012;Aten?ie! Decontul se depune ?i de contribuabilii care au solicitat scoaterea din eviden?? ca pl?titor de TVA conform art. 152 alin (7) din Codul Fiscal pân? la 10 iunie 2014;

Formularului 301
“Decontul special de tax? pe valoarea ad?ugat?” pentru declararea TVA aferent? lunii iunie 2014. Se depune de c?tre contribuabilii înregistra?i în scopuri de TVA, conform art. 153^1din Codul Fiscal ?i care au efectuat achizi?ii intracomunitare în luna iunie 2014, achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achizi?ii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum ?i de c?tre contribuabilii neînregistra?i ?i care nu au obliga?ia înregistr?rii, care au efectuat achizi?ii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art.156^3, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

Formularului 307
“Declara?ie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea ad?ugat?”. Se depune de c?tre persoanele impozabile: pentru opera?iunile prev?zute la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de c?tre locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizi?ionate printr-un contract de leasing, dac? transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dup? scoaterea din eviden?a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal; pentru ajustarea TVA de c?tre persoana impozabil? pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulat? conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul Fiscal, care nu a efectuat ajust?rile de tax? conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul Fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din eviden?a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajust?ri incorecte. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 2223/2013;

Formularului 311
“Declara?ie privind taxa pe valoarea ad?ugat? datorat? de c?tre persoanele impozabile al c?ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”. Se depune de c?tre:

– persoanele impozabile al c?ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea ?i plata TVA aferent? livr?rilor de bunuri/prest?rilor de servicii efectuate ?i/sau achizi?iilor de bunuri ?i/sau de servicii efectuate ulterior anul?rii codului de înregistrare în scopuri de TVA;

– persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare ?i al c?ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal, pentru livr?ri de bunuri/prest?ri de servicii efectuate înaintea anul?rii înregistr?rii în scopuri de TVA, dar a c?ror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prev?zut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

– persoanele impozabile al c?ror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare ?i care au efectuat livr?ri de bunuri/prest?ri de servicii înainte de anularea înregistr?rii în scopuri de TVA, dar a c?ror exigibilitate de tax?, potrivit sistemului TVA la încasare prev?zut de art. 134^2 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 2224/2013;

Formularului 390
”Declara?ie recapitulativ? privind livr?rile /achizi?iile /prest?rile intracomunitare de bunuri si servicii” pentru luna iunie 2014. Reglementare: art.156^4, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare;

Formularului 394
“Declara?ie informativ? privind livr?rile/prest?rile ?i achizi?iile efectuate pe teritoriul na?ional”, pentru declararea opera?iunilor desf??urate în luna iunie/trimestrul II 2014, de c?tre pl?titorii de TVA cu perioad? fiscal? lunar?/trimestrial?. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

08.07.2014. 05:01


ALEXIE 13.04.2015. 14:37

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password