ACTIVITATEA BIROULUI PENTRU IMIGRĂRI GORJ ÎN ANUL 2010

I. Prezentarea general? a institu?iei.
Oficiul Român pentru Imigr?ri, înfiin?at în iunie 2007 în baza O.U.G. nr. 55/20.06.2007 prin reorganizarea Autorit??ii pentru Str?ini ?i a Oficiului Na?ional pentru Refugia?i. Conform H.G. nr. 639/20.06.2007, este o structur? specializat?, organizat? în subordinea Ministerului Administra?iei ?i Internelor, f?când parte din Departamentul de Ordine ?i Siguran?? Public?, care exercit? atribu?ii privind implementarea politicilor României în domeniul migra?iei, azilului ?i al integr?rii str?inilor, precum ?i a legisla?iei relevante în aceste domenii.

Principalele acte normative care guverneaz? activitatea Oficiului Român pentru Imigr?ri sunt:
– O.U.G. nr. 55/2007 privind înfiin?area O.R.I.;
– H.G. nr. 639/2007 privind structura organizatoric? ?i atribu?iile O.R.I.;
– O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul juridic al str?inilor în România, republicat?
– O.U.G. nr. 56/2007 privind încadrarea în munc? ?i deta?area str?inilor pe teritoriul României;
– O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circula?ie pe teritoriul României a cet??enilor membrii a statelor U.E.

La nivelul jude?ului Gorj structura teritorial? O.R.I. specializat? pe probleme de migra?ie este Biroul pentru Imigr?ri Gorj, având ca atribu?ii principale:
– combaterea migra?iei ilegale ?i a muncii la negru a str?inilor;
– depistarea str?inilor cu ?edere ilegal?, sau care au trecut fraudulos frontiera de stat;
– luarea m?surilor de îndep?rtare prin emiterea deciziei de returnare de pe teritoriul României sau a deciziei de returnare sub escort?;
– analizarea documenta?iei depus? de c?tre str?ini ?i aprobarea reziden?ei temporare ?i emiterea permisului de ?edere/c?r?ilor de reziden??;
– înregistrarea ?i acordarea reziden?ei permanente cet??enilor U.E./S.E.E.;
– avizarea invita?iilor pentru str?inii din statele cu poten?ial migrator;
– eliberarea autoriza?iilor de munc? pentru str?inii deta?a?i sau angaja?i la persoane juridice/fizice.

II. Date statistice privind activitatea Biroului pentru Imigr?ri Gorj în anul 2010.

În prezent, în eviden?a biroului se afl? un num?r total de 255 cet??eni str?ini din state ter?e, care beneficiaz? de un drept de reziden?? dup? cum urmeaz?:

– 20 str?ini cu reziden?? permanent?;
– 17 str?ini cu reziden?? temporar? în scop de studii;
– 161 str?ini cu reziden?? temporar? în scop de reîntregirea familiei, fiind membrii de familie ai unor cet??eni români;
– 3 str?ini cu reziden?? temporar? pentru desf??urarea de activit??i comerciale;
– 3 str?ini cu reziden?? temporar? pentru activit??i umanitare/religioase;
– 19 str?ini cu reziden?? temporar? pentru angajare în munc?;
– 9 str?ini cu reziden?? temporar? pentru deta?are;
– 23 str?ini cu reziden?? temporar? în alte scopuri.

Pe cet??enii, majoritatea str?inilor o reprezint? cet??enii din R. Moldova (86), urma?i de cet??enii sârbi (25) ?i cei turci (20), iar restul alte cet??enii.
De asemenea, în eviden?a Biroului pentru Imigr?ri Gorj mai figureaz? un num?r de 152 cet??eni U.E., din care 10 reziden?i permanen?i ?i 142 reziden?i temporari.
Majoritatea cet??enilor U.E. o reprezint? cet??enii italieni (56), urma?i de cet??enii germani (20) ?i cei maghiari (15).

În anul 2010, Biroul pentru Imigr?ri Gorj a ob?inut urm?toarele rezultate pe principalele linii de activitate:

A. – pe linia admisiei în România.

Au fost înregistrate ?i solu?ionate un num?r total de 7 invita?ii, depuse de persoane fizice pentru str?ini din state cu poten?ial migrator, toate au fost f?cute în scop de vizit?, cet??enii str?ini invita?i provenind din Etiopia – 1 , India – 2, Maroc – 1, Nigeria – 1, Siria – 1 ?i Tunisia – 1.
Au fost înregistrate ?i solu?ionate un num?r total de 18 cereri pentru eliberarea autoriza?iilor de munc?, fiind eliberate un num?r total de 11 autoriza?ii de munc? pentru str?ini din state ter?e, la solicitarea unor angajatori (societ??i comerciale) cu sediul în jude?ul Gorj.
În baza autoriza?iilor de munc? emise, str?inii au ob?inut vize de lung? ?edere în scop de angajare în munc? de la ambasadele/consulatele României din str?in?tate ?i au intrat în România solicitând eliberarea permiselor de ?edere în scop de munc?.

B. – pe linia reglement?rii dreptului de ?edere temporar?/permanent? a cet??enilor str?ini ?i cet??enilor europeni afla?i pe raza jude?ului.

În anul 2010 a fost aprobat? prelungirea dreptului de ?edere ?i emiterea unui num?r de 85 permise de ?edere temporar? ?i 34 de c?r?i de reziden?? temporar? pentru str?inii membrii de familie ai cet??enilor români.
De asemenea, ca urmare a aprob?rii reziden?ei permanente, a fost emis 1 permis de ?edere permanent? ?i 3 c?r?i de reziden?? permanent? pentru str?inii membrii de familie ai cet??enilor români.
Au fost înregistra?i 36 cet??eni europeni, c?rora li s-au eliberat certificate de înregistrare.

C. – pe linia combaterii migra?iei ilegale ?i a muncii la negru a str?inilor.

Activitatea desf??urat? pe aceast? linie are la baz? cooperarea interinstitu?ional? între O.R.I. ?i celelalte structuri de Ordine ?i Siguran?? Public?: Inspectoratul General al Poli?iei Românie (I.G.P.R.), Inspectoratul General de Jandarmi (I.G.J.), dar ?i cu structuri guvernamentale: Inspec?ia Muncii din cadrul Ministerului Muncii. În acest sens, au fost încheiate protocoale care stabilesc un cadru legal pentru desf??urarea ac?iunilor comune în domeniul combaterii migra?iei ilegale ?i a muncii la negru a str?inilor.

Astfel, în anul 2010, în urma activit??ilor specifice, au fost depista?i un num?r total de 33 str?ini cu ?edere ilegal?, împotriva c?rora au fost luate urm?toarele m?suri legale:
– 28 str?ini au primit decizii de returnare, fiind obliga?i s? p?r?seasc? de bun?voie teritoriul României, în termenul acordat;
– 1 str?in a fost condus cu escort? la Centrul de Cazare a str?inilor lua?i în custodie public? Otopeni, pân? la efectuarea return?rii;
– 4 str?ini au beneficiat de prelungirea dreptului de ?edere motivat, întrucât îndeplineau condi?iile legale.

Au fost aplicate ?i un num?r de 2 interdic?ii de intrare în România, pe perioade cuprinse între 6 luni ?i 5 ani.
Au mai fost aplicate un num?r de 44 de sanc?iuni contraven?ionale cu amend?, suma total? a amenzilor aplicate fiind 11650 lei.

Conform art. 2 din O.U.G. 55/2007, activitatea O.R.I. constituie un serviciu public ?i se desf??oar? în interesul persoanei ?i al comunit??ii, în sprijinul institu?iilor statului, exclusiv pe baza ?i în executarea legii.

Numerele de telefon ale Biroului pentru Imigr?ri Gorj la care cet??enii pot suna pentru orice aspecte legate de regimul juridic al str?inilor sunt: 0253-207738, 0253-207895, fax: 0253-211545.

De asemenea, pentru informa?ii privind activitatea O.R.I., documenta?ia necesar? prelungirii dreptului de ?edere, tipuri de formulare ?i alte informa?ii, pot accesa site-ul oficial al O.R.I. : http://ori.mai.gov.ro .

?EFUL BIROULUI PENTRU IMIGR?RI GORJ
Comisar de poli?ie,
IONEL MUNTEANU

20.01.2011. 21:17


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password