Acte necesare pentru repartizarea locuintelor ANL

2. Declaratii notariale ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotului/sotiei si ale celorlati membrii majori ai familiei acestuia ca nu detin sau nu au detinut in proprietate o locuinta si nu au dobandit sau instrainat locuinta dupa 01.01.1990 in municipiul Tg-Jiu, ca nu au beneficiat de credite pt executia unei locuinte si sa nu fie beneficiarii unei alte locuinte pentru tineri destinata inchirierii in localitatea Tg-Jiu sau sa nu fie coproprietari ai unei locuinte proprietate personala in localitatea Tg-Jiu

3. Adeverinta de la locul de munca cu venitul net insotita de o copie dupa cartea de munca completata la zi si avizata de conducerea institutiei care tine evidenta acesteia, iar in cazul in care institutia angajatoare nu a intocmit carte de munca pentru persoana solicitanta atunci se va elibera o adeverinta de vechime in munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca si pentru institutiile de stat doar de institutia angajatoare, adeverinta de vechime in munca si copia cartii de munca vor fi avizate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca – pentru ambii soti. Dupa caz, pentru membrii familiei se depun: cupon de pensie, cupon somaj,declaratie notariala pe proprie raspundere ca nu lucreaza si nu realizeaza venituri.

4. Acte doveditoare din care sa rezulte unde locuieste efectiv, respectiv copie dup? contractul de vanzare cumparare, contract de inchiriere (sau de comodat) si un act din care sa rezulte suprafata locuibila detinuta cu chirie sau suprafata locuibila a apartamentului unde locuieste; adeverinta de la administrator din care sa rezulte suprafata camerelor apartamentului, numarul de persoane care locuiesc, precum si gradul de rudenie al acestora ( idem daca apartamentul este inchiriat). In cazul in care apartamentul este inchiriat, este necesar contractul de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara. In cazul in care imobilul este casa familiala este necesara declaratia notariala a petentului din care sa rezulte suprafata imobilului pe care il ocupa impreuna cu familia sa. In cazul in care solicitantul este tolerat in spatiu la parinti sau alte rude va depune actele de stare civila din care sa rezulte legatura de rudenie ( cert de nastere, deces, casatorie) si alte acte dupa caz (sentinta divort, infiere, etc)

9. Acte doveditoare din care sa rezulte ca au alte persoane in intretinere si copii dup? actele de identitate ale acestora

10. Certificat medical pt solicitant sau alt membru al familiei aflat in intretinere, care necesita insotitor sau o camera in plus (eliberata de medicul specialist si vizata de directorul institutiei de unde a fost eliberata)

11. Diplome de absolvire studii, copie autentificata, (indiferent de nivelul de pregatire) pentru titularul cererii

12. In cazul in care persoana face parte din urmatoarele categorii va depune acte in dovedire:

• evacuate din imobilele nationalizate redobandite de proprietar sau chiriasi in acestea- sentinte de evacuare definitive si irevocabile si procesul verbal de evacuare emis de executorul judecatoresc sau actul prin care chiriasul a fost instiintat ca imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar

• tineri institutionalizati- adeverin?? de la institutia de unde provin .

persoane care au inceput procedura de adoptie sau au adoptat copii din casele de ocrotire sociala-sentinta de adoptie sau alte acte doveditoare

NOTA : Pot beneficia de locuinte persoanele cu varsta de pana la 35 de ani si doar persoanele care au domiciliul stabil ?i lucreaza in municipiul Tg-Jiu si care nu detin in proprietate o alta locuinta in municipiul Tg-Jiu si nu au dobandit sau instrainat locuinta dupa 01.01.1990.

CRITERII DE IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ

1. Situa?ia locativ? actuala
1.1. Chiria? în spa?iu din fond locativ privat-10 pct
1.2. Tolerat în spa?iu- 7 pct
1.3. Suprafata locuibil? detinuta (cu chirie, tolerat în spa?iu): – mp/locatar –
a) mai mare de 15 mp ?i pana la 18 mp inclusiv-5 pct
b) mai mare de 12 mp ?i pana la 15 mp inclusiv-7 pct
c) 8 mp ?i pana la 12 mp inclusiv -9 pct
d) mai mica de 8 mp-10 pct

NOTA:
? În cazul celor tolerati în spa?iu, toat? suprafata locativ? a imobilului se împarte la num?rul total al locatarilor, în care sunt inclu?i ?i cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc în acela?i imobil. În cazul spa?iilor locative închiriate, suprafata locativ? detinuta conform contractului de închiriere se împarte numai la num?rul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La stabilirea num?rului de membri ai familiei solicitantului de locuinta se va avea în vedere componenta familiei definit? în Anexa 1, pct. 2.
? Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.

2. Starea civil? actuala
2.1. Starea civil?:
a) c?s?torit -10 pct
b) necasatorit- 8 pct
2.2. Nr. de persoane în între?inere:
a) Copii
? 1 copil- 2 pct
? 2 copii- 3 pct
? 3 copii- 4 pct
? 4 copii- 5 pct
? > 4 copii ……………… 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de num?rul acestora- 2 pct

3. Starea de s?n?tate actuala
Boala de care sufer? solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în între?inere necesita, potrivit legii, insotitor sau o camera în plus- 2 pct

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an – 1 pct
4.2. între 1 ?i 2 ani -3 pct
4.3. între 2 ?i 3 ani -6 pct
4.4. între 3 ?i 4 ani -9 pct
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani-4 pct

5. Nivelul de studii ?i/sau preg?tire profesional?
5.1. f?r? studii ?i f?r? preg?tire profesional? – 5 pct
5.2. cu ?coala general?, f?r? preg?tire profesional? ?i/sau cu specializare la locul de munca -8 pct
5.3. cu studii medii, f?r? preg?tire profesional? ?i/sau cu specializare la locul de munca -10 pct
5.4. cu preg?tire profesional?, prin studii medii sau profesionale de specialitate ?i/sau prin studii superioare de scurta durata-13 pct
5.5. cu studii superioare- 15 pct
NOTA: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat ?i atestat conform legii.

6. Situa?ii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveni?i din case de ocrotire social? ?i care au împlinit 18 ani -15 pct
6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii -10 pct
6.3. tineri evacuati din case na?ionalizate – 5 pct
NOTA:

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitan?ilor de locuinta care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
În cazul înregistr?rii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati în func?ie de situa?ia locativ? constatat? la data efectiv? a repartiz?rii locuin?elor, având prioritate, numai în acest caz, solicitantii a c?ror situa?ie locativ? este sau poate deveni, în mod iminent, grava. Dac? nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în func?ie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectiv? a înregistr?rii cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a c?rui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protec?ie social? (starea civil? + starea de s?n?tate actuala).

18.07.2008. 08:15


Aanjay Rara 05.02.2015. 15:24

alin 06.12.2014. 14:22

Alexandra 06.11.2014. 12:01

florin 25.09.2014. 11:30

Greoge thomas 17.09.2014. 01:55

Ai nevoie de un împrumut? Aplica?i Pentru procedura de urmat. Noi oferim toate tipurile de credite la 2% rata anuala a dobanzii de la intervalele de 5.000 dolari în sus. Orice persoan? interesat? ar trebui s? r?spund? înapoi la noi cu urm?toarele: Email: thomson.loanservice@gmail.com
Informa?ii necesare

Nume:
Suma:
Durata:
Telefon #:
?ar?:

A?tepta?i de r?spuns.

alina 15.09.2014. 05:31

loan offer 08.09.2014. 15:15

barclaysloans@outlook.com 04.09.2014. 00:11

KAYDEN ITUA 03.09.2014. 22:29

Aplica pentru un împrumut. Vreau s? ?ti?i c? noi oferim toate tipurile de împrumut cu o intereseaz? sc?zut de 3%, astfel încât s? oferim împrumuturi personale cu rate anuale ale dobânzii foarte minime la nivelul de 3%. Ne da împrumuturi în intervalul minim de la 1000 la maxim de 500.000.000. Creditele noastre sunt bine asigurate pentru securitate maxim? este prioritatea noastr?. Contactati-ne prin e-mail: kaydenjointorganisation@gmail.com

* Esti Stors de vedere financiar?
* Ai c?uta fonduri pentru a achita credite ?i datorii
* Ai c?uta finan?are pentru a configura propria ta afacere?
* E?ti în nevoie de împrumuturi private sau de afaceri pentru diverse scopuri?
* Ai c?uta împrumuturi pentru realizarea unor proiecte de mari dimensiuni
* Ai c?uta fonduri pentru diverse alte procese?

Numele meu este domnul KAYDEN ITUA. Ne da împrumuturi la cei care au nevoie de împrumut ?i pe care banca le-a refuzat de a avea credite, iar noi sunt sus?inute în mod legal în sus guvern. Trebuie s? ?ti?i c? în aceast? companie ne-am da satisfac?ie maxim? pe care ne va desire.Contact vreodat? prin e-mail: kaydenjointorganisation@gmail.com

Nume: KAYDEN ITUA
Numele companiei: organizarea în comun Kayden
EMAIL: kaydenjointorganisation@gmail.com

Aplica pentru un credit SECURIZATA

daniel c 01.09.2014. 05:40

Solicitan?ii DATE:
Numele solicitantului: ……..
Suma de împrumut Necesare ……….
Durata de împrumut: …………..
Num?rul de telefon …………….
Tara: ______
Sex: _____
Ocupa?ia: ________
Venitul lunar: _______
Data nasterii: ________
Cu stim?,

Daniel camere

mr james 07.08.2014. 17:38

Aveti nevoie de un personal sau de afaceri de orice împrumut sume pentru plata facturilor. contactati-ne acum
jameshenryloanhelp@gmail.com
nume:
?ar?:
adresa Strada:
cantitate
durata:
Num?r mobil:
Ocupa?ia:

Hello!

Do You Need a personal or business loan of any amount to pay off bills. contact us now
jameshenryloanhelp@gmail.com
Name:
Country:
Address:
Amount
Duration:
Mobile Number:
Occupation:

Elina Johnson 29.07.2014. 05:59

Date privind solicitantul:

  1) Numele Intreg:
  2) ?ara:
  3) Adresa: o
  4) de stat:
  5) Sex:
  6) Starea civila:
  7) Ocupatia:
  8) Num?rul de telefon:
  9) pozi?ia prezent în locul de munc?:
  10) Venitul lunar:
  11) Suma de împrumut Necesare:
  12) Împrumut Durata:
  13) Scopul de împrumut:
  14) Religie:
  15) A?i aplicat înainte;
  16) Data na?terii;
  mul?umiri,
Doamna Elina Johnson

laurentiu vasilescu 18.06.2014. 14:54

adriana 16.06.2014. 09:58

Rose 06.06.2014. 05:19

Marlin Credits 21.05.2014. 13:11

E?ti un iubitor de internet legitim de afaceri, individuale sau un investitor? aici este o oportunitate pentru tine pentru a ob?ine un împrumut de la Marlin Credite Group Plc. Ne face o mare varietate de împrumuturi de la o mare varietate de clienti in mai multe scopuri diferite, cum ar fi achizi?ionarea de automobile ?i de cumparare mobilier nou, luând voca?ii de vis, sau exercitarea academic, construc?ii ?i cl?diri noi case ?i birouri. Toate acestea pe o rat? a dobânzii foarte sc?zut? de 3%. Marlin Credite Group Plc este de încredere, eficient ?i cel mai minunat dintre toate, este c? ea serve?te ca ajutor umanitar la nivel mondial.

De ce nu contactati Marlin Credite Group Plc, astfel încât s? v? putem ajuta în rezolvarea primejdie dumneavoastr?. Pentru mai multe informa?ii despre ofertei noastre va rugam sa ne contacte cu detaliile de mai jos.

E-mail: Marlincredits@financier.com
Site-ul: WWW.Marlincredits.webs.com

CEO: Kelvin Roland

Cu stim?,
Cu respect,
Salut?ri.

credit home 09.05.2014. 09:15

Acest lucru este de a informa publicul larg pe care suntem în prezent oferirea de împrumut la o rat? sc?zut? a dobânzii de 3%. dac? este interesat în aplicarea pentru un împrumut, Pentru mai multe detalii contactati-ne acum prin e-mail: credithome@blumail.org oferta noastr? de împrumut minim este de la 1,000.00 la orice alegere de amount.I de împrumut sunt certificate, înregistrate ?i legit lender.You s? m? contacta?i ast?zi dac? sunte?i interesat în ob?inerea acestui împrumut, contactati-ma pentru mai multe informa?ii cu privire la prelucrarea de împrumut

EMAIL: credithome@blumail.org

MR Mhay

credit home 09.05.2014. 09:14

Acest lucru este de a informa publicul larg pe care suntem în prezent oferirea de împrumut la o rat? sc?zut? a dobânzii de 3%. dac? este interesat în aplicarea pentru un împrumut, Pentru mai multe detalii contactati-ne acum prin e-mail: credithome@blumail.org oferta noastr? de împrumut minim este de la 1,000.00 la orice alegere de amount.I de împrumut sunt certificate, înregistrate ?i legit lender.You s? m? contacta?i ast?zi dac? sunte?i interesat în ob?inerea acestui împrumut, contactati-ma pentru mai multe informa?ii cu privire la prelucrarea de împrumut

EMAIL: credithome@blumail.org

MR Mhay

anastasescu romina 30.01.2014. 08:24

elisa 22.01.2014. 13:31

scotialoans 07.01.2014. 22:19

marius 18.08.2012. 21:19

Anca 01.07.2012. 22:15

karm 24.02.2012. 00:43

POP ADI 13.02.2012. 07:26

costea veronica 09.02.2012. 13:27

Coteti Lavinia 07.02.2012. 13:38

burlan madalina cristina 03.11.2011. 19:13

mataranga maria 02.11.2011. 17:08

cosmin 06.07.2011. 11:21

Rodica 13.04.2011. 15:03

Brasoveanu Andreea 02.02.2011. 00:50

gabi 30.08.2010. 23:46

laura 25.06.2010. 15:48

dana 24.06.2010. 22:17

irinel 04.06.2010. 18:05

elena denisa 17.03.2010. 14:05

alina 02.03.2010. 20:08

palade ionela 28.02.2010. 17:10

dani 28.12.2009. 17:26

alex 25.07.2009. 10:18

MUNTEANU Mihaela 06.05.2009. 12:08

ursachi lorena 16.04.2009. 09:40

mirela boldis 05.04.2009. 17:03

anl 10.03.2009. 20:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password