A fost publicat proiectul noii Legi a salarizării unitare

Ministerul Muncii a publicat proiectul noii legi a salariz?rii unitare. Autorit??ile au modificat raportul dintre salariul minim ?i maxim de la 1/12 la 1/15. Cel mai mare salariu îi revine pre?edintelui României.
Prim-ministrul, pre?edintele Cur?ii Constitu?ionale ?i al Cur?ii de Conturi, pre?edintele Senatului ?i cel al Camerei Deputa?ilor vor avea coeficientul de ierarhizare 14,63.
Ministrul de stat va fi remunerat cu echivalentul a 13,90 salarii minime, mini?trii ?i mini?trii delega?i cu 13,45 salarii minime.

Pentru secretarul de stat membru al Guvernului coeficientul stabilit este 13,15, iar pentru un secretar de stat de 12,41.
Noua lege a salariz?rii unitare majoreaz? coeficien?ii de ierarhizare în func?ie de care sunt calculate salariile. Cei mai mari coeficien?i de ierarhizare pentru func?iile corespunz?toare înal?ilor func?ionari publici sunt pentru prefect – 9,94 ?i secretar general – 9,46, iar inspectorul guvernamental sau comisarul general au coeficientul maxim 9.
Cel mai mare coeficient de ierarhizare a fost atribuit secretarului de jude?, respectiv al municipiului Bucure?ti – 9,23 pentru func?ionarii care au gradul II ?i 7,96 pentru gradul I, iar cel mai mic pentru persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului ?i amenaj?rii teritoriului ?i al autoriz?rii execut?rii lucr?rilor de construc?ii la nivel de comun?, respectiv 2,16.
De asemenea, un rector avea în vechea lege un coeficient de ierarhizare de 8,25, iar acum acesta ajunge la 9,46.
Majorarea nu este îns? atât de mare în cazul cadrelor didactice universitare. De exemplu, un profesor cu 40 de ani experien?? la catedr? avea în veche lege un coeficient de 7,60. Conform proiectului noii legi el este acum de 7,96.
În cazul conferen?iarilor se înregistreaz? chiar o reducere a coeficientului. Astfel, un conferen?iar cu 6-10 ani vechime avea în prima lege un coeficient maxim de 4,15. În proiectului legi, acesta a fost redus la 3,89.
Preparatorii au ob?inut ?i ei o majorare prin noua lege, îns? destul de mic?, de la un coeficient de 2,65 (pentru 6-10 ani vechime) la unul 2,89.
O alt? modificare o reprezint? valoarea coeficientului 1, în func?ie de care se calculeaz? salariile. Astfel, dac? în vechea lege, era reprezentat de salariul minim pe economie, stabilit la 705 lei pentru bugetari, acum valoarea coeficientului de ierarhizare corespunz?tor clasei de salarizare 1 se stabile?te anual prin lege la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale ?i Ministerului Finan?elor Publice, se aprob? pân? la sfâr?itul lunii octombrie a fiec?rui an, ?i este în concordan?? cu obiectivele ?i limitele din strategia fiscal-bugetar?.(www.realitatea.net)

26.08.2010. 10:45


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password