5227 detinatori de cota de lapte

Agen?ia de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? (APIA) informeaz? cump?r?torii care achizi?ionez? lapte, precum ?i produc?torii de?in?tori de cot? de lapte pentru vânz?ri directe c?, începând cu data de 01 aprilie 2010, trebuie s? depun? declara?iile anuale privind livr?rile, respectiv vânz?rile, realizate în anul de cot? 2009/2010.
Reamintim c? anul de cot? se încheie la 31 martie 2010, iar declara?iile anuale trebuie completate ?i depuse la centrele APIA pân? la data de 14 mai 2010, inclusiv, f?r? penaliz?ri. Aceste declara?ii trebuie depuse de c?tre produc?torii care de?in cot? pentru vânz?ri directe ?i de c?tre cump?r?torii care achizi?ioneaz? lapte de la produc?tori.
In judetul Gorj, in anul de cota 2009/2010 au fost un nr. de 5227 detinatori de cota de lapte, din care 3200 detinatori pe piata libera si 2217 la livrari.
Produc?torii de?in?tori de cot? pentru vânz?ri directe trebuie s? completeze declara?ia anual? pe baza datelor din Caietul fermierului. Preciz?m c?, în func?ie de cantitatea de cot? de vânz?ri directe de?inut?, Caietul fermierului este de dou? tipuri: tip A (pentru produc?torii care de?in cot? mai mare de 5.000 de kilograme) ?i tip B (pentru o cantitate mai mic? de 5.000 de kilograme). Este important de men?ionat c? produc?torul care de?ine cot? pentru vânz?ri directe trebuie s? depun? declara?ia anual? chiar dac? nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cot?.
De asemenea, cump?r?torii trebuie s? depun? la centrele jude?ene APIA declara?ia anual? privind cantitatea de lapte achizi?ionat? în anul de cot? 2009/2010, termenul limit? fiind tot 14 mai 2010.
Preciz?m c?, pentru fiecare zi calendaristic? de întârziere dup? termenul de 14 mai, produc?torii risc? penaliz?ri de 0,01 la sut?, calculate din cantitatea de?inut? pentru vânz?ri directe. Pentru aceea?i întârziere, cump?r?torii vor fi penaliza?i tot cu 0,01 la sut? în func?ie de cantitatea de lapte care le-a fost livrat?. De asemenea, produc?torul care nu respect? termenele ?i obliga?iile privind declara?ia anual? risc? s? piard? dreptul de a comercializa lapte, prin retragerea cotei la rezerva na?ional?. În egal? m?sur?, cump?r?torul care nu trimite declara?ia anual? risc? s? piard? dreptul de a achizi?iona lapte de la de?in?torii de cot?, prin retragerea aprob?rii.

01.04.2010. 10:18


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password