373 de spitale vor fi transferate autorităţilor locale. Guvernul a aprobat decentralizarea în domeniul sănătăţii

Guvernul a adoptat marti, 2 iunie, Ordonan?? de Urgen?? în vederea descentraliz?rii în domeniul s?n?t??ii ?i o Hot?râre de Guvern privind aprobarea Listei unit??ilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfer? managementul asisten?ei medicale c?tre administra?ia public? local?, a anun?at ministrul S?n?t??ii, Attila Cseke.
„Nu facem o descentralizare politic?. Facem o descentralizare cu oameni ?i pentru oameni, care constituie premisa pentru un viitor mai bun în sistem medical, având în vedere c? decizia va fi adus? mai aproape de oameni”, a afirmat ministru S?n?t??ii.

Potrivit ministrului Cseke Attila, în prezent exist? un sistem bicefal: cl?dirile spitalelor sunt în proprietatea administra?iilor publice (locale, respectiv, jude?ene), în timp ce managementul este al statului, iar acest sistem s-a dovedit ineficient.
Astfel, din totalul celor 435 de unit??i sanitare publice, vor fi transferate c?tre autoritatea local? 373 unit??i. Vor r?mâne în re?eaua Ministerului S?n?t??ii un num?r de 62 unit??i sanitare de interes na?ional, respectiv institute publice, o serie de spitale clinice jude?ene de urgen?? (cele din centrele universitare importante).
„Descentralizarea spitalelor se va face potrivit principiului conform c?ruia toate spitalele vor fi transferate proprietarilor imobilelor, indiferent de culoarea politic?”, a declarat ministru S?n?t??ii, ar?tând c? descentralizarea în domeniul s?n?t??ii se va face în termenul asupra c?ruia s-a angajat, respectiv pân? la 1 iulie 2010.
Anterior procesului descentraliz?rii, ministrul Cseke Attila a ar?tat c? au fost realiza?i urm?torii pa?i de c?tre Ministerul S?n?t??ii: reducerea num?rului func?iilor de conducere, ra?ionalizarea spitalelor ?i solu?ionarea pl??ii arieratelor înregistrate pân? la 31 martie 2010. R?spunzând unei întreb?ri, ministrul S?n?t??ii a precizat c? fondurile necesare pentru plata arieratelor acumulate de unit??ile spitalice?ti vor fi asigurate la urm?toarea rectificare bugetar?.
De asemenea, ministrul S?n?t??ii a punctat cele mai importante prevederi ale actelor normative adoptate de Guvern:
Reglementeaz? clar ?i restrânge num?rul directorilor din? Comitetul director al spitalului la maxim 3, având în vedere c? în februarie num?rul acestora era între 7 ?i 10,
Înfiin?eaz? ?i reglementeaz? clar? atribu?iile Consiliului de administra?ie, forul reprezentativ ?i de urm?rire a activit??ii spitalice?ti,
Managerul va avea obliga?ia raport?rii execu?iei? bugetare lunar c?tre autoritatea administra?iei publice locale,
? Reglementeaz? procentul cheltuielilor salariale din bugetul spitalului, care nu poate dep??i 70% din cheltuielile decontate c?tre Casele Jude?ene de Asigur?ri de S?n?tate,
Introduce no?iunea de cofinan?are din partea comunit??ilor? locale la o valoare minim? obligatorie în cazul tuturor investi?iilor, repara?iilor capitale, achizi?ii de aparatur? medical?.

Ministrul S?n?t??ii a mai men?ionat c? înainte de adoptarea în Guvern, actele normative au fost supuse procesului de consultare public?, fiind organizate consult?ri cu structurile asociative ale administra?iilor locale ?i cu ceilal?i factori interesa?i.

03.06.2010. 08:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password