28 de ani de la Greva Pâinii din Motru


“În 1981, în România, Ceau?escu a emis un decret lege privind ra?ionalizarea consumului de pâine. Principiul sfertului de pâine pentru fiecare membru de familie din numeroasele familii ale minerilor din Motru a inflamat starea de spirit, deoarece, de?i aveau magazine alimentare la gurile de min?, ori magazine de carne ?i preparate din carne în ora?, ei ?i familiile lor nu aveau acces la aceste produse. Românii consumau ?i atunci mult? pâine, iar genera?ia de ast?zi, beneficiara unei libert??i aproximative, nu ?tie c? atunci, pentru dou?zeci de mii de mânc?tori, în ora?ul Motru nu veneau zilnic, una peste alta, mai mult de dou? sute de kilograme de carne sau produse de carne.

Minerii au rezistat buim?ci?i vreo dou?-trei s?pt?mâni, con?tien?i c? regimul era prea puternic ca s? poat? fi zdruncinat. Criza pâinii a determinat o mi?care surprinz?toare din cauza foametei instalate în familiile numeroase. Dup? ce c?r?u?ii de pâine furajer? ?i-au v?zut interesele afectate, foamea din familiile cu 4-5 copii plus unul-doi b?trâni greu de ?inut a declan?at revolta.

În urm? cu 28 de ani, pe 19 octombrie, la orele prânzului, la intrarea în schimb, minerii de la Leurda au refuzat s? intre în min?. Oamenii erau s?tui de a?teptare. În magazine se g?sea u?or marf? pu?in vandabil?. Cozile la mezeluri ?i la carne, ca ?i la butelii, începeau de la miezul nop?ii ?i se terminau seara dup? ce nomenclatura momentului î?i f?cea plinul, iar mul?imea se b?tea pe mai nimic.

Dup? nop?i de nesomn ?i liste de a?teptare, în frigidere se mai g?seau, din când în când, pungi de tacâmuri, picioare de porc ?i pe?te. Atunci se g?sea destul pe?te. Minerii aveau asigurat? o mas? cald? la intrarea în schimb, îns? familiile lor, nu. De aceea, la întâlnirea cu primarul, minerii au scris pe lope?i mare cuvântul “Pâine” ?i chiar l-au agresat, pornind în tromb? c?tre ora?. Mina Leurda se afla la un sfert de or? de mers pe jos de centrul ora?ului.
Prim?ria era amplasat? într-o scar? de bloc, la blocul I2, la etajul 1. La parter func?iona mili?ia.
Caracterul de organizare al mi?c?rii revolu?ionare din octombrie 1981 este confirmat de faptul c? aproape concomitent minerii de la Ro?iu?a ?i Lupoaia au pornit cu ma?inile de navet? c?tre ora?. În jurul orei 16,00, o mul?ime compact? era adunat? în fa?a ?colii Generale nr. 1, asaltând practic prim?ria. Grupurile de copii, adunate ca scuturi umane, scandau lozinci: “Ceau?escu P.C.R., pâinea noastr? unde e?”, “Ceau?escu, România, ne-a?i mâncat copil?ria!”. Aproape o mie de oameni, b?rba?i ?i femei, asaltau intrarea în prim?rie. Autorit??ile au trimis o ma?in? de pompieri înc?rcat? cu ap? cu scopul de a împr??tia mul?imea de protestan?i. Oamenii au r?spuns lovind ma?ina cu pietre ?i r?sturnând-o. Concomitent, un ofi?er de mili?ie a tras cu pistolul un foc pe fereastr?, am?nunt care a isterizat mul?imea. Ofi?erul ?i colegul lui, sesizând c? au gre?it ?i c? pot fi lin?a?i, au urcat îmbr?ca?i civil pe scara de incendiu a blocului I2, pe acoperi?, ?i au coborât pe ultima scar? a aceluia?i bloc, disp?rând în ora?. Mul?imea ?i-a creat ad-hoc câ?iva lideri dintre care amintesc: Gheorghe Sârbu, Dan T?taru, Constantin Ni?ulescu, Alexandru Goldi?, Constantin Chiriac, Petre Controloru. Minerii s-au dezl?n?uit. Au p?truns în sediul Mili?iei ?i al Prim?riei. Au smuls portretele lui Ceau?escu, au luat documentele, le-au scos afar? din incint? ?i le-au incendiat. Concomitent, toate unit??ile alimentare din Motru au fost aprovizionate cu produse alimentare din bel?ug ?i-au fost ?inute deschise pân? noaptea târziu. În jurul orei 19,00, mi?carea grevist? era în plin? desf?urare, iar magazinele, de?i pline de bun?t??i, pustii. Solidaritatea mineresc? func?iona irepro?abil. Nimeni nu dorea s? cumpere nimic ?i nu pleca de pe teatrul de revolu?ie, chiar dac? s-au f?cut fel de fel de încerc?ri prin diverse persoane influente.

Întunericul se l?sa încet peste ora?. Ofi?eri de securitate ?i speciali?ti locali au încercat s? monteze un reflector pe acoperi?ul blocului I2, îns? acesta, dup? ce s-a aprins câteva secunde, a fost spart cu pietre. Circula?ia dintre Motru ?i împrejurimi fusese întrerupt?. Ma?inile cu minerii din alte localit??i erau cantonate în autogar? la ie?irea din ora?. În jurul orei 22,00, speriat de turnura evenimentelor, Partidul Comunist a dispus încercuirea zonei de c?tre unit??i militare. În seninul nop?ii dinspre 19 spre 20 octombrie 1981, focuri concentrice de trasoare au luminat cu intermiten?? orizontul motrean. C?tre miezul nop?ii, sub impactul politicii zvonurilor ?i al deturn?rilor, mul?imea s-a împr??tiat. A doua zi, pe 20 octombrie la prima or?, la Lupoaia, minerii au refuzat s? intre în subteran în absen?a colegului lor, Petre Controloru, despre care ?tiau c? a fost unul dintre lideri. Ofi?eri de securitate împânziser? unit??ile miniere, iar la Lupoaia au fost caza?i în dispensar unde au fost suplimenta?i ca num?r pentru completarea garniturii. La apari?ia lor în curtea Minei Lupoaia minerii au reac?ionat violent r?sturnându-le microbuzul ?i punându-i pe fug?. În jurul orei 10,00, directorul minei, Clement Popescu, i-a condus pe Emil Bobu, Victor Ogherlaci, Tudor Floric? ?i Ion Gavrilescu s? discute cu minerii. Abia în jurul orei 11,00 salutând prezen?a lui Petre Controloru, minerii au intrat în min?. O lun? mai târziu to?i capii revolu?iei din centrul municipiului Motru care au ars portretele lui Nicolae Ceau?escu ?i au scandat împotriva regimului au fost aresta?i pentru delicte de drept comun. Ast?zi, în Motru mai exist? doar doi dintre grevi?tii condamna?i atunci: Constantin Ni?ulescu ?i Gheorghe Sârbu, având calitatea de de?inu?i politici într-un ora? în care lumea aproape a uitat de greva din 1981. Activi?tii puterii de atunci mai de?in pârghii de for?? în Gorj ?i la ora actual?, deoarece unii venerabili ofi?eri superiori de poli?ie de ast?zi au fost ofi?eri de mili?ie atunci. Nici liderii minerilor condamna?i în trecut ast?zi nu-?i mai folosesc amintirile pentru un ora? care aproape îi ignor?. Iat? de exemplu ascensiunea unuia dintre liderii administrativi, respectiv fostul pre?edinte de sindicat de la mina Hor?ti: Ion Iorga este ast?zi primar de municipiu.

Între 1981 ?i 1983 acesta a avut o ascensiune continu? el fiind numit primar având meritul de a separa Mili?ia de administra?ia politic?. El a condus ora?ul pân? în 1989 ?i a revenit la putere în 1996. Un alt personaj, ?i anume Marcu Burtea, care în 1981 de?inea func?ia de director în cadrul întreprinderii miniere, dup? Revolu?ie a fost promovat director de sucursal?, senator al României, iar în prezent de?ine func?ia de viceprimar.

Despre mi?carea din Motru nu s-a mai vorbit de ani de zile. Abia acum în anul 2003, cu ocazia Referendumului pentru Constitu?ie, amintirile au fost sacrificate, iar motrenii sunt tot mai convin?i c? nimeni nu va reu?i s? reabiliteze adev?rul istoric cu privire la mi?carea anticomunist? din România. Unora dintre participan?i li se mai servesc ?i ast?zi informa?ii eronate: “A fost Postelnicu, era s? vin? ?i Ceau?escu…”. Minerii îns?, lovi?i de tranzi?ie, convin?i c? sunt disponibiliza?i pentru c? au participat s?-l dea jos pe Petre Roman, c? l-au urmat pe Miron Cozma, c? s-au r?zboit cu oastea lui Radu Vasile la Coste?ti, nu mai cred în nimeni ?i nimic. Ei sunt domina?i de resentimente ?i antipolitic?, sunt dispera?i de atâta s?r?cie ?i neîncrez?tori în valorile democra?iei. Minerii din Motru au avut mereu un reprezentant în Parlament, fie c? a fost deputat sau senator. Pân? acum îns? nici unul dintre ace?ti reprezentan?i de marc? nu s-a ostenit s? fac? vorbire de la tribun? despre greva lor. Administra?ia n-a participat la mi?care. Mai mult. ?efii mineritului au fost pedepsi?i pentru c? n-au ?inut oamenii în frâu. Secretarul de partid, Constantin C?rbunaru, a fost ostracizat fiind retras pe linia a doua a partidului, secretarul U.T.C. Alexandru Spi?? a fost trimis, de?i era ?colit, la o munc? f?r? importan?? politic?, distrugându-i-se practic ?i cariera, ?i viitorul.

Asupra acestei greve de numai o zi s-au a?ternut ani de t?cere, iar la 22 de ani de la acest eveniment nimeni nu mai dore?te s? spun? ceva, de?i fiecare dintre noi, în parte, am avut de suferit. Din cauza acestei t?ceri ora?ul moare lent, depopulându-se zilnic”. Ilie Petrescu, ?edin?a Senatului din 3 noiembrie 2003

19.10.2009. 13:55


YON Te LEAGA 21.10.2009. 23:13

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password