2009 – Anul contribuției maxime a tranzacțiilor administrate de OPCOM la livrările de energie pe piața angro

Performan?a tranzac?iilor organizate în 2009 de OPCOM se caracterizeaz? prin trei indicatori înregistrând varia?ii pozitive :
• A crescut atât num?rul participan?ilor înregistra?i pe toate cele patru pie?e administrate deOPCOM, cât ?i participarea activ?.
• Atât volumele în livrare cât ?i cotele de pia?? ale acestor livr?ri au crescut substan?ial fa?? de anul anterior. Cota livr?rilor a dep??it 35%.
• Pentru prima oar? pre?ul mediu al tranzac?iilor a sc?zut fa?? de anul anterior, atât în pia?a spot cât ?i în pie?ele contractelor bilaterale.

Pia?a pentru Ziua Urm?toare
Cei 69 de participan?i care au activat pe platforma PZU în ultima lun? a anului 2009 au contribuit la tranzac?ionarea celui mai mare volum lunar de energie electric? în ultimele cinci luni de activitate pe pia?a spot ?i la atingerea pentru a treia oar? consecutiv începând cu 2007 a unor
rezultate agregate la nivel anual superioare anului calendaristic anterior. Valorile anuale indic? o substan?ial? cre?tere a volumului tranzac?ionat de la mediile orare de 468,714 MWh/h în 2006, 575,707 MWh/h în 2007 ?i 592,852 MWh/h în 2008 la media orar? de 724,494 MWh/h în 2009.
Analiza comparativ? a ultimilor doi ani arat? o cre?tere cu 22,20% în 2009 fa?? de 2008. Cota tranzac?iilor spot în consumul intern a câ?tigat mai mult de trei puncte procentuale în 2009, evoluând de la 9,56% în anul 2008 la 12,64% în anul 2009, în timp ce pre?ul mediu a sc?zut de la 188,21 lei/MWh (51,21 EUR/MWh) la 145,26 lei/MWh (34,29 EUR/MWh), respectiv pre?ul mediu ponderat de la 192,80 lei/MWh (52,40 EUR/MWh) la 155,35 lei/MWh (36,69 EUR/MWh).
Este cea mai mare diferen?? a pre?ului mediu înregistrat? de la an la an, diminuarea de la 2009 la 2008 fiind de 22,82% în moneda na?ional?, respectiv 33,03% în moneda unic? european?.
S-a men?inut un interes ridicat pentru tranzac?ionarea spot pe parcursul întregului an, num?rul participan?ilor care au transmis cel pu?in o ofert? în 2009 fiind cel mai mare din iulie 2005 pân? in prezent, 85, reprezentând circa 87% din cele 98 de companii înscrise la pia?? la sfâr?itul anului
2009. Inten?iile exprimate s-au materializat în acest an în tranzac?ii orare ce au variat într-o marj? între 316 MWh/h ?i limita superioar? de 1.333 MWh/h, reprezentând un maxim absolut al întregii perioade de tranzac?ionare spot în baza noilor mecanisme, în toate intervalele orare stabilindu-se
tranzac?ii. Volumul acestor tranzac?ii s-a ridicat la cel pu?in 700 MWh/h în jum?tate din intervalele orare ale anului, echivalentul a circa 12% din consumul mediu orar anual, în timp ce în doar 960 de cazuri, 11% dintre cele 8760 intervale orare, volumul tranzac?iilor a fost mai mic de 500 MWh/h.
Pre?urile medii anuale corespunz?toare tranzac?iilor orare cu energie electric? în pie?ele spot din Europa au înregistrat sc?deri, plasându-se în 2009 într-o marj? între 34 euro/MWh ?i 64 euro/MWh, media pre?urilor stabilite de OPCOM, 34,29 EUR/MWh, fiind cea mai mic? valoare din
Europa, la o distan?? de 15 procente sub valoarea medie la nivel european, 40,56 EUR/MWh.
Nu s-au înregistrat situa?ii de nerespectare a angajamentelor de plat? conform termenelor prev?zute, obliga?iile de plat?/drepturile de încasare pentru energia electric? cu livrare în anul 2009 însumând, inclusiv TVA, 1.173,3 mil. lei (277,1 mil. euro).

Pia?a Centralizat? pentru Contracte Bilaterale de energie electric? atribuite prin licita?ie public?
Cu cea mai mare cantitate de energie electric? în livrare conform licita?iilor publice desf??urate pe PCCB, anul 2009 se înscrie în tendin?a de cre?tere anual? început? în 2006, cei 11,3 TWh corespunzând unui num?r de 93 de contracte aflate în livrare în 2009. Aceste livr?ri au asigurat 22,75% din necesarul de energie electric?, la un pre? mediu de 190,44 lei/MWh (44,41
EUR/MWh), respectiv un pre? mediu ponderat de 194,20 lei/MWh (45,28 EUR/MWh).
Interesul participan?ilor în acest an pentru tranzac?ionarea pe PCCB este demonstrat de depunerea de oferte de c?tre 32 de participan?i, inten?iile exprimate în 2009 materializându-se în tranzac?ii ce au totalizat 4,8 TWh, din care un procent de 79% este destinat livr?rii în anul 2010.
Pân? în acest moment, tranzac?iile anului trecut garanteaz? în 2010 livr?ri de 3,8 TWh, reprezentând circa 7,7% din consumul estimat, la un pre? mediu de 166,68 lei/MWh (39,64 EUR/MWh), respectiv un pre? mediu ponderat de 154,67 lei/MWh (36,79 EUR/MWh), foarte apropiat de media pre?urilor tranzac?iilor spot în 2009. Tendin?ele reflect? deopotriv? realit??ile ?i
a?tept?rile participan?ilor în 2009 ?i pentru 2010, în principal o orientare preponderent?, cel pu?in pân? la momentul raport?rii, c?tre tranzac?ii ce implic? livr?ri pe termene scurte în contextul unei predic?ii a necesarului intern de energie electric? caracterizate de un grad de incertitudine mai
ridicat decât în anii anteriori.

Pia?a Centralizat? pentru Contracte Bilaterale de energie electric? cu negociere continu?
Livr?rile de energie electric? din anul 2009, rezultate integral din procesul de tranzac?ionare continu? pe platforma electronic? PCCB-NC în anul trecut, totalizeaz? 56.496 MWh, respectiv o pondere de 0,11% din necesarul estimat de energie electric? ?i reprezint? echivalentul a 172 de contracte, 122 de contracte standard de tip s?pt?mânal ?i 50 de contracte standard de tip lunar
cu livrare a energiei electrice în baz?, tranzac?ionate la un pre? mediu de 163,67 lei/MWh (38,13 EUR/MWh).

Pia?a Centralizat? pentru Certificate Verzi
În anul 2009 au fost tranzac?ionate 141.607 certificate verzi, din care 38.171 certificate au fost achizi?ionate de c?tre furnizori pe platforma OPCOM pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2008, iar 103.436 certificate pentru îndeplinirea cotei pentru anul 2009, acestea din urm?
reprezentând echivalentul a 46,53% din certificatele emise pân? la ultimul termen limit? de ofertare, 15 decembrie 2009. Pre?ul mediu de tranzac?ionare a certificatelor verzi pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru 2009 a fost de 215,34 lei/certificat (55 EUR/certificat la valoarea medie a cursului de schimb pentru luna decembrie a anului 2008, 3,9153 lei).

Decontarea
Rezultatele excelente înregistrate pe Pia?a pentru Ziua Urm?toare s-au datorat nu numai maturiz?rii pie?ei ?i reorient?rii participan?ilor c?tre tranzac?iile pe ter men scurt dar ?i, în mare masur?, mecanismului robust de încas?ri ?i pl??i pus în func?iune începând cu luna iulie 2008,
bazat pe asumarea de c?tre OPCOM a rolului de contraparte. Încas?rile ?i pl??ile totale aferente tranzac?iilor pe PZU au totalizat în anul 2009, inclusiv TVA, 1.173,3 mil. lei (277,1 mil. euro), din care pl??ile efectuate în dou? zile bancare au reprezentat 1.100,4 mil. lei (259,9 mil. euro),
diferen?a reprezentând valoarea compens?rilor între participan?i ?i contrapartea central?.
Conform prevederilor reglement?rilor în vigoare, activitatea de decontare a inclus determinarea cantit??ilor ?i a drepturilor de încasare/obliga?iilor de plat? pentru:
• tranzac?iile pe PZU, în valoare de 985,9 mil. lei f?r? TVA (232,9 mil. euro) ?i PCCV, în valoare de 29,7 mil. lei (7,8 mil. euro), corespunz?toare certificatelor verzi tranzac?ionate în 2009 pentru îndeplinirea cotelor obligatorii pentru anii 2008 ?i 2009;
• tranzac?iile în pia?a de echilibrare administrat? de Transelectrica, în valoare de 266,12 mil. Lei corespunz?tor energiei de echilibrare pentru cre?tere de putere ?i respectiv 134,7 mil. Lei corespunz?tor energiei de echilibrare pentru reducere de putere (în perioada ianuarie-noiembrie
2009);
• dezechilibrele p?r?ilor responsabile cu echilibrarea în valoare de 146,7 mil.lei corespunz?tor dezechilibrelor pozitive ?i respectiv 266,08 mil.lei corespunz?tor dezechilibrelor negative, precum ?i decontarea dezechilibrelor de la notificare ale unit??ilor dispecerizabile, în valoare de 158.090 lei (în perioada ianuarie-noiembrie 2009).
Au fost determinate ?i redistribuite costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.

În anul 2009, tranzac?iile cu livrare în ziua urm?toare stabilite pe pia?a spot, al?turi de contractele în derulare conform tranzac?iilor cu livrare la termen, totalizeaz? o cantitate de energie electric? de 17.724.035 MWh, cele dou? medii de tranzac?ionare furnizând 35,33% din necesarul intern de energie electric? estimat pentru acest an. Totodat?, tranzac?iile din
2009 stabilite prin licita?ie public? pe PCCB garanteaz? pân? în acest moment o cantitate de 3.823.540 MWh cu livrare în 2010, reprezentând o cot? de 7,68% din consumul acestui an.
Suplimentar tranzac?iilor cu energie electric?, un num?r de 103.436 de certificate verzi au fost comercializate centralizat în cadrul celor zece licita?ii lunare desf??urate pân? în prezent în vederea îndeplinirii cotei obligatorii pentru anul 2009.
( MECMA)

13.01.2010. 10:49


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password