11 febriarie-Ziua Numarului 112

Urmare succesului înregistrat, anul trecut, prin adoptarea Declara?iei Scrise cu privire la Num?rul European de Urgen?? 112 de c?tre 530 de europarlamentari, Parlamentul European ?i Comisia European? vor organiza împreun? Ziua Num?rului European de Urgen?? 112, eveniment ce se va desf??ura în data de 11 februarie 2009 la Bruxelles.

Cu aceast? ocazie, Serviciul de Telecomunica?ii Speciale din România a primit din partea Asocia?iei Europene a Num?rului de Urgen?? (EENA) premiul “Contribu?ii remarcabile în domeniul 112”, pentru ac?iunile desf??urate în ultimii doi ani prin Campania na?ional? de educare-informare în rîndul elevilor pentru folosirea corect? a num?rului 112. Evenimentul de la Bruxelles s-a desf??urat sub patronajul pre?edin?iei cehe a Uniunii Europene ?i a Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene a Belgiei.

La sfâr?itul anului trecut, Serviciul de Telecomunica?ii Speciale, în calitate de administrator ?i operator al Sistemului Na?ional pentru Apeluri de Urgen??, a îndeplinit toate m?surile stabilite prin planurile de ac?iuni vizând implementarea facilit??ii de localizare a apelantului care sun? la Num?rul Unic 112 din re?elele de telefonie mobil?.

În prezent facilitatea de localizare este disponibil? în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgen?? ?i în dispeceratele agen?iilor de interven?ie din toat? ?ara.

Potrivit prevederilor legale, localizarea terminalelor mobile se va face numai pe durata apelului la Num?rul Unic de Urgen?? 112 ?i are drept scop reducerea timpului de acces al echipelor de interven?ie la urgen?ele semnalate.

Solu?ia de localizare adoptat? ?i, prin aceasta, Sistemul Na?ional pentru Apeluri de Urgen?? din România sunt printre cele mai moderne din Europa, respectând toate standardele comunitare în domeniu.

Informa?ii de background:
Darea în exploatare a centrelor de preluare a apelurilor de urgen??, a început cu Bucure?tiul, în iunie 2004, ?i s-a încheiat cu jude?ul Tulcea, în martie 2005. În aprilie 2005, Sistemul Na?ional Unic pentru Apeluri de Urgen?? 112 a devenit opera?ional la nivelul întregii ??rii.
Num?rul unic pentru apelurile de urgen?? se apeleaz? atunci cînd este necesar? interven?ia agen?iilor specializate de interven?ie, pentru asigurarea asisten?ei imediate în situa?ii în care este periclitat? via?a, integritatea ori s?n?tatea cet??eanului, ordinea public?, proprietatea public? sau privat? ori mediul. Num?rul 112 este gratuit ?i poate fi apelat de pe orice telefon fix sau mobil în România ?i întreaga Uniune European?.

10.02.2009. 13:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password