100 milioane de euro pentru dezvoltarea unor afaceri a tinerilor în vârstă de până la 35 de ani

„Am propus un proiect de inspira?ie european?, care se reg?se?te în întreaga Europ?, prin care sprijinim, prin modalit??i legale ?i financiare tinerii pân? în 35 de ani pentru a dezvolta afaceri în cadrul unui program mai amplu de sprijinire a mediului de afaceri, de sus?inere a activit??ii economice ?i de dezvoltare a României” a afirmat premierul Emil Boc

„Programul are alocate în jur de 100 milioane de euro: 20 milioane de euro pentru anul 2010 ?i 80 de milioane pentru 2011, care s? acopere partea de garan?ii guvernamentale pe care statul le d? pentru tinerii întreprinz?tor” a precizat premierul Emil Boc.
?eful Executivului a mai precizat c?, în func?ie de rezultatele acestui program, fondurile vor fi suplimentate in anii urmatori. Proiectul se al?tur? celorlalte acte normative care con?in reglement?ri menite s? stimuleze crearea de locuri de munc?, exemple fiind schemele de ajutor de stat privind asigurarea dezvolt?rii economice durabile sau ajutoarele de minimis.
Premierul Emil Boc a declarat c? Guvernul va aproba în aceea?i ?edin?? ?i ordonan?a de urgen?? ?i actul normativ privind normele metodologice de aplicare, pentru a facilita aplicarea imediat? a reglement?rilor.
Actul normativ va ?ine cont de sugestiile primite în perioada de dezbatere public?. Ministrul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri, Ion Ariton, a declarat c? „dup? finalizarea acestei discu?ii de ast?zi, vom prezenta un document final domnului prim-ministru, document pe care îl vom sus?ine ?i în ?edin?a de Guvern”.

La întâlnirea de ast?zi au participat reprezentan?i ai urm?toarelor organiza?ii: Asocia?ia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Confedera?ia Patronal? din Industrie, Agricultur?, Construc?ii ?i Servicii din România (CONPIROM), Uniunea Nationala a Patronatului Român, Consiliul Investitorilor Str?ini, Patronatul Tinerilor Întreprinz?tori din Romania, Patronatul Femeilor de afaceri din IMM-uri Bucure?ti, Asocia?ia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, Asocia?ia Tinerilor Antreprenori din România, Junior Chamber Interna?ional România, Asocia?ia firmelor de electronica si software din Romania, Asocia?ia Român? a Antreprenorilor de Construc?ii (ARACO).

Informa?ii de background
Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvolt?rii economice durabile
Guvernul a modificat in 29 septembrie 2010 HG nr. 1680/2008 privind schemele de ajutor de stat acordate firmelor. Astfel, a fost redus pragul minim al condi?iei de eligibilitate referitoare la valoarea investi?iei ?i a locurilor de munc? nou create, extinzând num?rul de beneficiari ?i acordând astfel posibilitatea ?i întreprinderilor mici ?i mijlocii s? acceseze ajutoare de stat de acest tip.
Pân? în prezent, întreprinz?torii care doreau s? acceseze un ajutor de stat erau obliga?i s? îndeplineasc? cumulativ urm?toarele condi?ii: s? realizeze o investi?ie ini?ial? de minim 10 milioane euro ?i s? creeze minim 100 locuri noi de munc?, ca urmare a realiz?rii investi?iei ini?iale.
Conform modific?rii operate de Executiv, vor putea beneficia de acest ajutor de stat, întreprinz?torii care se încadreaz? în una din urm?toarele categorii:
o Realizeaz? o investi?ie ini?ial? cu o valoare care se încadreaz? între 5 ?i 10 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, ?i creeaz? minim 50 locuri de munc? ca urmare a realiz?rii investi?iei ini?iale;
o Realizeaz? o investi?ie ini?ial? cu o valoare care se încadreaz? între 10 ?i 20 milioane euro ?i creeaz? minim 100 locuri de munc?;
o Realizeaz? o investi?ie ini?ial? cu o valoare care se încadreaz? între 20 ?i 30 milioane euro ?i creeaz? minim 200 locuri de munc?;
o Realizeaz? o investi?ie ini?ial? cu o valoare care dep??e?te 30 milioane euro ?i creeaz? minim 300 locuri de munc? ca urmare a realiz?rii investi?iei ini?iale.

Ajutorul de minimis
Prin schema de ajutor de minimis pentru sus?inerea sectorului IMM ca motor al economiei s-au alocat pentru o perioad? de 3 ani, 2009-2011, suma de 100 milioane euro.
Ajutorul de stat se acord? sub forma de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finan?elor Publice – Ac?iunigenerale. Ajutorul de minimis ce se poate acorda unei întreprinder se
situeaz? în limita plafonului echivalent în lei a 200.000 euro.
Prin H.G nr 631/2009 pentru modificarea ?i completarea H.G. Nr 1164/2007 a fost suplimentat bugetul alocat schemei de minimis de la 5 milioane euro la 100 milioane de euro, ceea ce implic? majorarea num?rului IMM-urilor beneficiare de ajutoare de minimis.
Prin H.G. nr. 803/2009 pentru modificarea H.G. nr 1164/2007 a fost extins? lista domeniilor de activitate eligibile la toate domeniile permise de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 ?i 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis.

12.10.2010. 09:37


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password