10 propuneri franţuzeşti pentru sectorul energetic românesc

Camera Francez? de Comer? ?i Industrie din România a prezentat 10 propuneri de relansare a sistemului energetic din România.
1. Stabilirea unui contract tip de gestionare a energiei la nivelul cl?dirilor.

2. Construirea unui program opera?ional dedicat eficien?ei energetice a cl?dirilor.

3. Dezvoltarea cogener?rii de înaltã eficien?? printr-un program national de modernizare a centralelor de produc?ie de energie termic? în cogenerare.

4. Acordarea unei vizibilit??i pe termen lung investitorilor prin angajamente ferme ?i de durat? din partea autorit??ilor publice.

5. Reunirea autorit??ilor de reglementare a sistemelor de înc?lzire într-o singur? entitate.

6. Definirea, împreun? cu operatorii de re?ele electrice ?i cu Autoritatea Na?ional? de Reglementare în domeniul Energiei a tendin?elor sistemului energetic, esen?iale pentru dezvoltarea energiei regenerabile.

7. Garantarea accesului transparent ?i echitabil pentru operatori la gazele din produc?ie intern?.

8. Actualizarea standardelor de performan?? energetic? pentru construc?iile noi ?i pentru renovarea cl?dirilor pentru a reduce cu 30-35% decalajul României fa?? de cerintele Directivei 2010/31/UE.

9. Elaborarea ?i implementarea normelor de aplicare referitoare la energia regenerabil? în primul semestru al anului 2011.

10. Transpunerea celui de-al treilea pachet de m?suri legislative cu privire la pie?ele interne de energie electric? ?i gaze naturale ale Uniunii Europene în legisla?ia român?, cu sprijinul operatorilor, în primul semestru al anului 2011.*(money.ro)

13.04.2011. 11:14


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password