1.480 de angajaţi de la companii din subordinea MECMA vor fi disponibilizaţi în 2011

Un num?r de 1.480 de angaja?i ai unor companii aflate sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri urmeaz? a fi disponibiliza?i în 2011, impactul bugetar al acestei m?suri fiind de 25,29 milioane lei, în 2011 ?i 2012, conform unui proiect de Hot?râre publicat pe site-ul MECMA.
Disponibiliza?ii vor beneficia, conform proiectului de act normativ, de prevederile Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 116/2006 privind protec?ia social? acordat? persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructur?rii ?i reorganiz?rii unor societ??i na?ionale, regii autonome, companii na?ionale ?i societ??i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ?i a societ??ilor comerciale ?i regiilor autonome subordonate autorit??ilor administra?iei publice locale. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat va fi de 12,654 milioane lei pe an, în 2011 ?i 2012.

M?sura vizeaz? ?ase societ??i, ?i anume Complexul Energetic Rovinari (30 disponibiliza?i), Complexul Energetic Turceni (200 de persoane), Complexul Energetic Craiova (250 persoane), Termoelectrica (300 persoane), Electrica Serv (600 persoane) ?i Electrocentrale Deva (100 persoane).

Scopul acestui act normativ const? în eficientizarea activit??ii operatorilor economici din domeniul energetic.

Conform notei de fundamentare a Hot?rârii, Strategia energetic? a României pentru perioada 2007-2020 aprobat? prin Hot?rârea Guvernului nr. 1069/2007, precum ?i Directiva 2009/28/CE privind promovarea energiei din surse regenerabile constituie reglement?rile actuale în baza c?rora se deruleaz? programe de restructurare a companiilor/societ??ilor na?ionale ?i societ??ilor comerciale din domeniul energetic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri. Obiectivele principale ale acestor programe sunt reducerea, în continuare, pân? la eliminare, a pierderilor din exploatare, ob?inerea unei competitivit??i reale în condi?iile unei pie?e libere, atenuarea impactului social, eficientizarea actului managerial, utilizarea mai bun? a poten?ialului uman ?i tehnic existent, diminuarea cheltuielilor financiare ?i impact pozitiv asupra mediului de afaceri. AGERPRES

20.06.2011. 10:20


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password