0251 929 – Info Linia CEZ, orice informaţie la un apel distanţă

Grupul CEZ în România pune la dispozi?ia clien?ilor s?i un serviciu de comunicare modern, eficient ?i permanent: Info Linia CEZ.
Disponibil? 24 de ore din 24, 7 zile din 7, Info Linia CEZ î?i propune s? aduc? un plus de confort consumatorilor prin evitarea deplas?rilor c?tre Centrele de Rela?ii cu Clien?ii ?i s? diversifice gama de servicii oferite clien?ilor no?tri.

Un singur apel la 0251 929 este suficient pentru a afla informa?ii comerciale privind racordarea la re?ea, contractarea, facturarea ?i încasarea energiei electrice sau pentru a anun?a deranjamentele în re?eaua de distribu?ie. O echip? format? din peste 40 de operatori este permanent la dispozi?ia clien?ilor, preg?tit? s? ofere orice fel de informa?ie sau s? preia deranjamentele survenite în instala?iile electrice.

În acest an pentru a reduce substan?ial timpul de a?teptare, compania CEZ a suplimentat num?rul de operatori Info Linia CEZ ?i a început colaborarea cu un prestator extern de Call Center care va asigura preluarea vârfurilor de deranjamente în situa?ii de avarii de mas? ce pot dep??i capacitatea normal? de preluare a apelurilor- în condi?ii meteo normale, Info Linia CEZ poate prelua peste 98 % din apeluri cu timp mediu de a?teptare sub 120 secunde ?i peste 90 % din apeluri cu timp mediu de a?teptare sub 40 secunde.

Indiferent din ce jude? din România este apelat num?rul unic 0251 929, tariful este acela?i – cel normal pentru aceast? re?ea. Pentru cei care apeleaz? num?rul din alte re?ele, tariful este cel normal perceput de respectivul operator pentru apeluri în re?eaua Romtelecom.

Informa?iile oferite prin intermediul Info Linia CEZ acoper? toat? gama de servicii: tarife, contracte, avize, facturi energie, taxe servicii, taxe RTv, racord?ri noi la instala?iile de alimentare cu energie electric?, ob?inere avize de amplasament, reclama?ii privind deranjamente în instala?iile electrice, reclama?ii privind func?ionarea contorului electric, consultan?? la diverse cereri ?i ob?inerea de solu?ii la diverse solicit?ri, inform?ri în timp real privind întreruperile planificate/accidentale, deconect?ri/reconect?ri la cerere, verific?ri la cerere echipamente de m?sur? la cerere, desigilarea ?i resigilarea contorului la cerere, stadiul unei solicit?ri anterioare, parametrii de calitate ai energiei electrice, posibilitatea modific?rii datelor contractuale, transmiterea tipizatelor necesare pentru modific?ri contractuale etc.

Prin implementarea acestui concept de Call Center orice tip de problem?/solicitare se poate solu?iona direct de la domiciliu sau birou, doar utilizând telefonul. Suplimentar, clien?ii au la dispozi?ie ?i alte mijloace de transmitere a solicit?rilor f?r? deplasarea la unul din Centrele de Rela?ii Clien?i: internet (prin e-mail la adresa cez_crc@cez.ro), fax (la numerele 0248 524 833 / 0248 524 834 sau coresponden?a scris? la adresa: Direc?ia Servicii Clien?i, B-dul Republicii, nr. 17, Tg. Jiu, jude?ul Gorj, cod po?tal 210152.

Clientul î?i poate rezolva aspectele legate de informa?iile comerciale telefonic, urmând ca toat? coresponden?a ulterioar? înregistr?rii solicit?rii (dac? este nevoie s? se realizeze prin intermediul celorlalte canale de comunicare): po?t?, fax, e-mail, în func?ie de disponibilitatea clientului.

Serviciile oferite de Info Linia CEZ sunt în permanen?? îmbun?t??ite ?i extinse. Datorit? flexibilit??ii, serviciul î?i poate adapta permanent num?rul de agen?i în func?ie de num?rul de apeluri primite.
Important! De fiecare dat? când se apeleaz? Info Linia CEZ trebuie urmat meniul ?i optat pentru sec?iunea dorit? prin ap?sarea tastelor corespunz?toare problemei pentru care s-a sunat.

05.05.2010. 11:10


Melcioiu gheorghe 18.08.2010. 20:58

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password