ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Juridic · Noutate absolută în 2011: reglementarea expresă a malpraxisului

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Noutate absolută în 2011: reglementarea expresă a malpraxisului

Principalele noutăţi sunt introducerea obligaţiei personalului medical de a comunica orice informaţie solicitată de către cel care se consideră victima malpraxisului şi crearea cadrului pentru soluţionarea amiabilă a cazurilor de malpraxis
Malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medi¬cal sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asu¬pra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Este vorba de medici, dentişti, far¬¬macişti, asistenţi medicali şi moa¬şe care acordă servicii medicale.
Personalul medical răspunde ci¬vil pentru prejudiciile produse din e¬roare, care includ şi neglijenţa, im¬pru¬denţa sau cunoştinţe medicale in¬suficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament. De asemenea, perso¬nalul medical răspunde civil şi pen¬tru pre¬judiciile ce decurg din ne¬respectarea reglementărilor referi¬toa¬re la confi¬den¬ţialitate, consimţă¬mân¬tul informat şi obligativitatea a¬cor¬dării asis¬ten¬ţei medicale sau atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de ur¬gen¬ţă în care nu este disponibil perso¬nal medical ce are competenţa necesară.
Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund civil pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:
a) infecţiilor nosocomiale, cu excep¬ţia cazului când se dovedeşte o cauză externă ce nu a putut fi controlată de către instituţie;
b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor şi aparaturii medicale folo¬site în mod abuziv, fără a fi repa-rate;
c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi sanitare, după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora, după caz;
d) acceptării de echipamente şi dispozitive medicale, materiale sani¬¬ta¬¬re, substanţe medicamentoase şi sanitare de la furnizori, fără asi¬gu¬rarea prevăzută de lege, precum şi subcontractarea de servicii medi¬cale sau nemedicale de la fur¬ni¬zori fără asigurare de răs¬pun¬¬dere civilă în domeniul medical.
Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medi¬cale, răspund civil şi pentru prejudi¬ciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacienţilor, generate de neres¬pec¬tarea reglementărilor interne ale unităţii sanitare.
Obligaţia de a comunica orice informaţii
Prin noile reglementări se introduce obligaţia furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice de a comunica orice informaţie solicitată de cel care se consideră victima malpraxisului sau moştenitorii acestuia în cazul în care acesta a decedat. Astfel, „la cererea oricărei persoa¬ne sau, după caz, a reprezentantului legal al acesteia, care se consideră vic¬tima unui act de malpraxis, săvâr¬şit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament, fur¬nizorul de produse şi servicii me¬dicale, sanitare sau farmaceutice este obligat să informeze asupra circumstanţelor şi cauzelor producerii prejudiciilor pretinse, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii pentru comunicarea informaţiilor. În cazul decesului unei persoa¬ne, care ar putea fi urmare a unui act de malpraxis, imputabil unei acti¬vităţi de prevenire, diagnostic şi tra¬ta¬ment, informaţiile sunt comuni¬ca¬te la cererea succesorilor acesteia.
Obligaţia de asigurare pentru garantarea răspunderii civile
În afară de personalul medical, care avea deja obligaţia de asigurare pentru garantarea răspunderii civi¬le, se introduce aceeaşi obligaţie şi pentru furnizorii de produse şi servicii medicale, sanitare sau farmaceutice (unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii me¬dicale, şi producătorii de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare). Aceştia din urmă sunt obli¬gaţi să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru prejudiciile produse pacienţilor în activitatea de pre¬venţie, diagnostic şi tratament, ge¬nerate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamente¬lor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare, îm perioada de garanţie sau valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.
Soluţionarea amiabilă a cazurilor de malpraxis
Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis va avea ca atribuţii principale nu numai stabilirea existenţei sau inexistenţei unui caz de malpraxis, dar şi facilitarea soluţio¬nării amiabile a conflictelor dintre pa¬cienţi şi personalul medical, fur¬ni¬zorul de produse şi servicii medi¬cale, sanitare sau farmaceutice.
Limitele maxime ale despăgubi¬ri¬lor de asigurare se vor stabili prin ordin comun de ministrul sănătăţii şi preşedintele CNAS, după consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul asigurărilor şi Cole¬giu¬lui Medicilor din România, Cole¬giului Farmaciştilor din România, Colegiu¬lui Medicilor Dentişti din România, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moa¬şelor din România şi Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiş¬tilor. Nivelul primelor, termenele de plată şi celelalte elemente privind a¬cest tip de asigurări se stabilesc prin ne¬gociere între asiguraţi şi asigurători.
Av.COLTUC MARIUS, fondator Casa de avocatură Coltuc
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro
0745.150.894

02.02.2011. 10:02


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

Comentează

Ziarul Gorjului nu este responsabil juridic pentru continutul comentariilor. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

* = câmp obligatoriu

:

:


5 + 3 =