ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Juridic · Exproprierile au o noua haina in 2011

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Exproprierile au o noua haina in 2011

Pe 23 decembrie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 255/2010 pri¬vind exproprierea pentru cauză de utilitate pu¬bli¬că, necesară realizării unor obiective de inte¬res naţional, judeţean şi local, iar de la 1 februarie 2011 normele metodologice de aplicare a acesteia (HG 53/2011). Acestea stabilesc etapele procedurii de expropriere, precum şi modul de acordare a despăgubirilor către proprietari.   
Expropriatorul are obligaţia de a afişa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi pla¬nul topografic care conţine coridorul de expropriere la sediul Consiliului Local şi pe pagina proprie de Internet şi de a notifica intenţia de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere. Notificarea se transmite către pro¬prietari prin poştă. În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării, proprietarii atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii despăgubirilor.
Expropriatorul are obligaţia emiterii deci¬ziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape. De¬cizia de expropriere produce efecte de la da¬ta emiterii şi constituie titlu executoriu, fără al¬te formalităţi, pentru predarea bunului imobil împotriva celor expropriaţi, după consem¬narea sumelor aferente despăgubirii. La nivelul fiecărei unităţi administrativ-te¬ri¬¬toriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi, prin de¬ci¬zie a expropriatorului, o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real şi constată acceptarea sau, după caz, neaccep¬ta¬rea cuantumului despăgubirii de către pro-prie¬tar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.
În cazul în care există mai multe persoane in¬teresate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toţi, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va ataşa cererii.
Comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor care va cuprinde şi menţiuni privitoare la valoarea despăgubirilor şi modul de plată a acestora.
În cazul în care există mai multe persoane îndreptăţite să primească despăgubiri, elibe¬rarea sumei în numerar se va face tuturor ti¬tularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică şi specială, care vor sem¬na de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.
Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unităţi bancare, după ur¬mă¬toarea procedură:
a) în cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, ex¬propriatorul va consemna despăgubirile pe nu¬mele acestuia;
b) în cazul în care există mai mulţi titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra des¬păgubirilor, expropriatorul va consemna des¬păgubirile pe numele tuturor. La cererea ex¬propriatorului unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care îşi probează dreptul real în faţa expropriatorului, în te¬me¬iul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi ire¬vo¬cabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfinţeşte învoiala tuturor titula¬ri¬lor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei;
c) în cazul în care există mai multe persoa¬ne care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părţilor aflate în litigiu. La ce¬rerea expropriatorului, unitatea bancară va eli¬bera despăgubirile persoanei care îşi probează dreptul real în temeiul unei hotărâri jude¬căto-reşti definitive şi irevocabile;
d) în cazul în care titularul unic sau unul/ unii dintre titularii de drepturi reale a/au de¬cedat şi procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe nu¬mele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu menţiunea că suma repre¬zintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar moştenitorilor, pe bază de certificat de moş¬tenitor sau în temeiul unei hotărâri ju¬de¬cătoreşti definitive şi irevocabile;
e) în cazul în care titularul unic sau unul/ unii dintre titularii de drepturi reale a/au de¬ce¬dat şi succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii.
Av.Coltuc Marius
Fondator Casa de avocatura Coltuc
www.coltuc.ro
avocat@coltuc.ro
0745.150.894

16.02.2011. 12:36


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

Comentează

Ziarul Gorjului nu este responsabil juridic pentru continutul comentariilor. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

* = câmp obligatoriu

:

:


9 + 2 =