ZiarulGorjului.ro Anul VI *  
Email: office @ ziarulgorjului.ro  
  Prima pagină · Juridic · Cum sunt stimulaţi tinerii în România pe segmentul comercial ?

Menu:


PARTENERICasa Danielescu

PUBLICITATE


Expres Transport
Cazare pensiuni si hoteluri


Hotel Gorj


Next Gen

ULTIMA ORA

Niculina Mocioi s-a alăturat ALDE Gorj

  Toate stirile
COMUNICATE

Rrezultatele verificărilor primelor 10 persoane din grupul PFAM

  Toate comunicatele
LIVE WEBCAM
WEBCAM LIVE - CAMERE LIVE - Ziarul Gorjului   Coloana Infinitului
  Craiova
  CV - Fantana Arteziana
  Sibiu

Sport in Gorj RSS Display


ANUNŢURI
 IMOBILIARE
 AUTO
 ELECTRICE
 SERVICII
 DIVERSE
 Adaugă Anunț!

Cum sunt stimulaţi tinerii în România pe segmentul comercial ?

Spre deosebire de OUG nr. 6/2 fe¬bruarie 2011, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, de Programul START pot be¬neficia nu numai persoanele juridi¬ce, ci şi persoanele fizice precizează Casa de avocatură Coltuc. De ase¬menea, la Programul START alocaţia financiară nerambursabilă este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile şi maximum 100.000 de lei pe beneficiar.  
Beneficiari eligibili
La etapa I pot beneficia de Pro¬gram persoanele fizice care înde¬pli¬nesc următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români;
b) să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program, nici ca persoană fizică şi nici ca asociat, acţionar, administrator într-o societate comercială care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în cadrul acestui program în anii anteriori;
c) să aibă studii medii sau superioare.
La etapa a II-a pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, în¬tre¬prinderi mici şi mijlocii) care în¬de¬pli¬nesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile co¬merciale;
b) fac parte din categoria IMM: au până la 249 de angajaţi şi reali¬zea¬ză o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau deţin active totale de până la 43 de milioane de euro, echivalent în lei;
c) au capital social integral privat şi sunt persoane juridice române;
d) nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului şi nu au asociaţi, acţio¬nari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/ ac¬ţionari/administratori ai altor so¬cietăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambur¬sa¬bilă în cadrul Programului START în anii anteriori;
e) administratorul societăţii are cel puţin studii medii definitivate;
f) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a formularului de preselecţie la etapa a II-a şi au ca obiect de activitate cel puţin un cod CAEN eligibil în cadrul Programului pe care accesează;
g) nu au datorii la bugetul gene¬ral consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
h) nu se află în stare de dizol¬va¬re, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile „Liniilor di¬rectoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firme¬lor în dificultate”, publicate în Jur¬nalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
j) nu au fost subiectul unei de¬ci¬zii a Comisiei Europene de recupe¬ra¬re a unui ajutor de stat sau, în ca¬zul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.
Ce se finanţează
Obiectul finanţării trebuie să se în¬cadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
a) Echipamente tehnologice (ma¬şini, utilaje şi instalaţii de lucru - in¬clu¬siv software-ul aferent);
b) Aparate şi instalaţii de mă¬sură, control şi reglare;
c) Mijloace de transport necesare desfăşurării activităţii/activităţilor pe care s-a accesat programul;
d) Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;
e) Achiziţionarea de echipamen¬te IT (unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator /multi¬fun¬c¬¬ţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activi¬tăţii, sisteme audio-video etc.);
f) Achiziţionarea de spaţii de lu¬cru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clă¬diri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă;
g) Achiziţionarea de bunuri pre¬văzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi ma¬teriale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului pri¬vind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. Se consideră cheltuială eli¬gibilă şi taxa de achiziţionare a do¬meniului Internet, precum şi achizi¬ţio¬na¬rea softului pentru comerţul online;
i) Achiziţionarea de instalaţii/ echi¬pamente specifice în scopul obţi¬nerii unei economii de energie, pre¬cum şi sisteme care utilizează sur¬se regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
j) Promovarea online a activi¬tă¬ţilor societăţii comerciale, elabora¬rea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor des¬f㬺u¬rate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);
k) Consultanţă pentru întocmi¬rea documentaţiei în vederea ob¬ţi¬nerii finanţării în cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).
Depunerea solicitărilor
Data înscrierii în etapa I a Progra¬mului va fi afişată pe site-ul Agen¬ţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri cu 5 zile înainte ca apli¬caţia online să devină operaţională. Pen¬tru participare, solicitanţii trebuie să completeze online formularele de înscriere, pe site-ul Agenţiei, www.aippimm.ro, aplicaţia de în¬scriere fiind operaţională timp de 5 zile.
Înscrierea în etapa a II-a se va face tot online, pe acelaşi site. Soli¬ci¬tanţii vor completa formularul de preselecţie în termen de 5 zile de la data pe care o va comunica Agenţia. Aceştia vor trebui să ataşeze la cerere şi planul de afaceri, declaraţie pri¬vind încadrarea societăţii comerciale în categoria IMM, certificat de ates¬tare fiscală cu care să dovedească plata obligaţiilor fiscale.
Av.COLTUC MARIUS VICENTIU
Fondator Casa de avocatura Coltuc

28.04.2011. 09:26


Comentarii

Acest articol n-are nici un comentariu.

Comentează

Ziarul Gorjului nu este responsabil juridic pentru continutul comentariilor. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra va revine in exclusivitate.

* = câmp obligatoriu

:

:


8 + 1 =